روز قدس



 مقابل سازمان ملل
 

اعتراض به نسل کشی مردم میانمار


سادات در مهر 



موضوع :
عکس و صدا.. ,