باید اینجا حرم درست کنند؛ چار تا مثل هم درست کنند

با امام حسن سزاوار است؛ چند باب الکرم درست کنندبا طلا دور مرقد سجاد ؛ بیتی از محتشم درست کنند

به تولای باقر و صادق ؛صحن دارالقلم درست کنند

نزد ام البنین نمادی از مشک و دست و علم درست کنند

"دودمه" نه در این مکان باید؛ شاعران "چاردم" درست کنند

با کریمان "کریم خانی"ها ؛قطعه ی "آمدم" درست کنند

دورِ گنبد چهار گلدسته ؛ ولی از داغ خم درست کنند

کاش هر چیز را نمی سازند؛کوچه را دست کم درست کنند

کوچه را در ادامه ی طرحِ از حرم تا حرم درست کنندموضوع :
اشعار و دل نوشته ها  ,