عکس  ها بی کیفیت هستند ببخشید ... شاید لنز  هم اشک میریخت بر مظلومیت  علی آقا بزرگ مرد کوچک


منزل شهید احمدی روشن

جمعه 22 دی 1391

بیستم فروردین 1392 به یاد شهدای هسته ای 
موضوع :
عکس و صدا.. ,