قطره ها به یکدیگر میپیوندند و دریای از انسان ها گرد خانه خدا به طواف در می ایند

 و تمثیلی از حرکتی تسبیحی که همه عالم رو به طواف معشوق مطلق میکشاند .

 طواف عشق بر گرد خانه عتیق ....خدایا به حق مولود خانه ات این عشق از من بپذیر

 راهی مناسک حج هستم از همگی طلب حلالیت و التماس دعا دارم


برچسب ها :
حج , 

موضوع :
متفرقه ,