جنت به نام امیر عشق و به یاد شهید سید امیر ‪Google+‬‏ google.com/+JanatSadat YouTube Janat Sadat جنت سادات در فیس بوک جنت سادات در تویتر جنت سادات در فرند فید جنت سادات در اینستا گرام جنت سادات در تامبلر جنت سادات در پینترست جنت سادات در دنبالر جنت سادات در افسران جنت سادات در فیس نما جنت سادات در هادی نت جنت سادات در لنزور جنت سادات در آپارات جنت سادات در فالکر جنت سادات (جنت السادات) جنت سادات ( ایمیل) جنت سادات در لینکد این جنت سادات در پلارک http://lljanatll.mihanblog.com 2019-09-19T20:19:38+01:00 text/html 2014-12-12T20:39:34+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات اول راه تا جاده خاکی http://lljanatll.mihanblog.com/post/296 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/lwscIo2bXAwiuNjzDFSvRcgJDZgwRKdp37-UnOkVtdxeidmcs25iEA/s/w480/" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">اول راه بودیم..</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">گفتن فضای مجازی!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">گفتن شده ابزار تبلیغاتی دشمن!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">بچه مذهبی ها عقب نمونید!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">"آنقدر صفحه بسازید و مطلب نشر دهید و دینتان را به عالم نشان دهید که آنها عقب بکشند..."</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">اما چه شد!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم صفحه های عقیدتی خصوصی شد...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم عکس های شخصی</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم "اشتراک زندگی خصوصی" با همه...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم "خواهر"</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">"برادر"</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">"خواهر عزیزم"</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">"برادر گلم"...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم بچه مذهبی ها "کم حیا"شدند...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم شوخی با نامحرم ..</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم دایرکت</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم چت</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">مگه جایی که فقط تو باشی و نامحرم، نفر سوم شیطون نیست؟...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%81%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 130, 184); display: inline-block; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">#فتأمل</a><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم دشمن ها به اهدافشون رسیدن</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">علیکم بانفسکم!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">آقاپسر مذهبی!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">برادر من!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">حداقل روی اهداف نفسانی خودت</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">پوشش دین و جذب حداکثری نذار!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">خانم چادری!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">آقایی که با دیدن عکست که اتفاقا توشم باحجابی،</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">میگه خدا حفظت کنه</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">میگه چادر بهت میاد!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">اون زیر پست یه بدحجابم مینویسه که چی بهش میاد... آی پسر و دختر مذهبی!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">نکنه منتظری شیطون با حربه ی پارتی و شماره دادن و دوردور کردن بیاد سراغت!؟</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">تو هم با افتخار احساس کنی چقدر مومنی!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">نخیر...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">برای امثال ما از اینجا ها شروع میشه</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">که کمتر احساس گناه کنیم</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">که کم کم از راه به در بشیم...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">به یه جایی میرسی می بینی&nbsp;</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">دیگه اشک نداری</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">حال نماز و دعا نداری</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">دیگه اصلا#نماز_شب کیلویی چند؟؟</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">دعای کمیل؟؟ مال قدیما بود...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">کم کم آلارم نفس لوامه خاموش میشه</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">بترس...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">همین که نماز اول وقتت از دست بره باعث خوشحالی دشمنه!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">آره</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">اینطوریاست...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">اول راه بودیم&nbsp;</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">ولی حالا دیگه زدیم تو جاده خاکی...</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-06-20T12:32:38+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات برای تاریخ نوشتم تا روزی قضاوت کنند http://lljanatll.mihanblog.com/post/289 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;داعش&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یکی از ماموران امنیتی زخمی شده بود و روی زمین افتاده بود.</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">عده ای که صورتهاشان را بسته بودند &nbsp;بر بدن نیمه جان او بنزین ریخته و آتشش زدند.</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;من رفتم و بدن در حال سوختن او را از وسط جمعیت به کنار کشیدم و لباس هلآال احمر</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;خودم را</font></b></span><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;بر تنش انداختم.</font></b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;به یکباره جمعیت به سوی من حمله ور شدند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">وبا عمود آهنین به سرم کوبیدند.</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;سه نقطه از سرم شکست، بینایی ام را تقریبا از دست دادم.</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;در همان وسط خیابان چند نفر دست و پایم را گرفتند، یکی شان با درفش</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;به زیر ناخن های پایم</font></b></span><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;می انداخت و</font></b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;ناخن های پایم را یکی یکی کشیدند...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;مرا به خانه ای بردند و در آن جا شکنجه ام کردند</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;و در نهایت وقتی تصور کردند که جان داده ام، جنازه ام را در خیابان انداختند و رفتند...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;وقتی تصاویر من از تلویزیون پخش شد، حتی مادرم هم مرا نشناخته بود</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;و از تن صدا حدس زده بود که من پسرش هستم و به این ترتیب بود که بعد از چند روز</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;بی خبری</font></b></span><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;از من،</font></b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;خانواده ام توانستند ردی پیدا کنند و سراغم بیایند...</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#33cc00">&nbsp;این ها که خواندید، هیچ ربطی به داعش و وقایع کنونی عراق ندارند!&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222">خاطراتی است که براساس خاطرات شهید ستاری و خانواده اش بازنویسی کرده ام.</font></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222"><br></font></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">شهید ستاری را در عاشورای 88،</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#990000"><br></font></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222"> همین فتنه گران آزادی خواه و دموکرات در وسط خیابان های تهران به فجیع ترین شکل</font></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222"><br></font></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222">&nbsp;شکنجه کردند</font></font></b></span><b style="line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222">&nbsp;و او در نهایت در زمستان گذشته به شهادت&nbsp;رسید</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222"><br></font></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">&nbsp;برای تاریخ نوشتم تا روزی قضاوت کند</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222"><br></font></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222">&nbsp;که مزدورهای امریکا درایران و عراق و سوریه و هر جای دیگر دنیا&nbsp;</font></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222"><br></font></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222">رفتار مشابهی انجام میدهند&nbsp;</font></font></b></span><b style="line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222">و فقط این رسانه های دنیا هستند که</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222"><br></font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222">&nbsp;اسم یکی را داعش می گذارند</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222"><br></font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222">&nbsp;و دیگری را جنبش سبز</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222"><br></font></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222">&nbsp;و از هر کدام مطابق میل</font></font></b></span><b style="line-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#222222">&nbsp;کدخدا تصﻭﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ</font></font></b></div> text/html 2014-04-30T19:47:17+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات شب آرزوها http://lljanatll.mihanblog.com/post/285 <div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhUXFhgYGBgXFxwYGBcXGBccGBcXFxcYHCggGBolGxcYIjEiJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGiwcHxwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQACAwYBB//EAEAQAAIBAwMCAwYFAgUBBwUAAAECEQADIQQSMQVBE1FhBiIycYGhQpGxwfAU0SNSYuHxBxVDcpKiwtIWJDNEgv/EABgBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAEAAgME/8QAJBEBAQEBAAICAgICAwAAAAAAAAERAiExElEDQWGhgdEiMlL/2gAMAwEAAhEDEQA/APndrRnMxWL6I+X9q6O0gIkAetHWtMpHv/Qdq7uG1y+m6aYplpek7iK6H+itjMiK2sXkXAH1o1Yy0fSgvaiEsjcaW9T6iwPumrdN1U8mpeDzYDxWOoselZWb8cUf46hRPehpha0ysINWd7dr4jnyGT/tWXUdalsEKQWPrP6Um1jMYYtOPsKZNZtw51Ti+jBZDBSVkxkZiOK4jV6tn7k/Ougt3g527tsgicjkelIdRpirbdrSeAVKk5gEDyNbkwW6wS65/FH89KL09xCwBknGf2z+tHaD2auPl/cHkTDEdzEfrFK9RpBbuEEMCDHpIrWjHYaAkLz86u5PmaX6DqKooBOYom1qhcE+vFca3Hl0etC3SQcfat7ygUI9GtYxe78uZ/2xwM0PqHnNEXgD/tQpA4B/MfvXTmjGDKTxQF9G8qK1N0r2+vasG1U8fQRyO1GnGF20TBOKAviDR126SO+PtQF25ms2HGDMKyYjzq12sSprJxYLOIzWwsKvOT9qmmgH6V45rJS4RWU+Ve3Yj5VkIPFRWLVmbhHFeM0YNeWxJihJ4pqU1HSxAmeBxHfNSpH+h1LKAT+n70zXUh8mg0sEDae2DPpWiIBXd5zDkVW4YGKzs3cVbUMO1CAXmNeWL8V5dvTWPOa1AfaC7MZobqmubftEhR9/U0RpbKJY3MGL8wDzn+1c3reqe8dm6J/Fz9qYTC7qJ7ZrzVdQMBQCT2/P+1KrFxnM5Hr/ADk8Vq2oAwPzrQw26fqxbJY/F+GO3rP5j61u/VnuupJkIdxkgQARJ9flXP6bVDeC2VGSPOOAfSeaP6z1xblsKqhWJl4ET5Z/nFZvRxfUddZnJkxOIpueqDUW2tmSdhIkfiUSIjnIriFuU16bqGkFG2njj+9YtODbptwsEhohpnn9qtpnIaFO44MrxHqaA6hfgiSWf8TH9AKa9NNy7bYosi2u5z5DzrNpkar1CSQ0zWV7UCll/qCtjB/nnWN29CAgk8yI+Hyz3msukGX9bQdzV0r1GsrBLjMYUE1acNhrCDgmtrFtWOBn04zjigFsKgm6wHp/OfpW9nr4t/8A4kH/AIn/APiP71qdLHTdO6UR8aY8xVOq+yAue9aMMZwf5zH6/kkHtVqm4uPHkiKB+cE/ehNRrNS2UvXxzjxDPHbPnGK0gvUuk3rE+LbdQPxRKEf+IYH1pdvAzTWz13XL/wDsXPq279aC1N645JuKjE9woUn6pE0e0ENzvWpf8QyO48qoVXghlJ8sj7iaqdOeUYH5YP5ViwrXRORnzFBtIoq1qYMNj1ra/ZMTEjzHFZTLTt4g2n4ux8/96o9srBq+mtgEMDEEGKN6ogBxwTP51IRZ6qAoBGYqUsAqVJ9H1unn3sCQJE+lLLlsgxWmh6jutruG6ZBx5f8ANaWrqPOwlYiurjgIXSMVa7cbg4FOBc8iD61R1DDKg/t8qYsAaHTlwcfWhb+ldGAYEKSAT+/5U1S6EMDAjAgwPyrHq3Ux4ZA5IH61uDC/qnVJhLcqoEUq0tjeZPH6/Ks7Cm4x8u5/YetFX7wAgYiimRvdwIFL71yKwvak0G9ysXoyDbjCAQ0kzIg+7nie/nisy9Dpcq2+jTjfdTDo2nuXHi0CWAJ+g5oDR6gA5p/a1bWsiUJX5EqR+hFCwDq9c29g0Hz+n/FDrrnSQrFQ2CAYkeVEagqQCJ3Gd3Eekd/OaAun0o04pcvyciftXp1SxHvfnV+o9S3oi7FXYIkCC3qa3t9OsjR6lrviLqbZsNbGNmy4YKt33kHdHYKPWr2fEBf1NpWyhcCeGgHGCJHE5pn1PStb0VjUi5bBuswNoEb0SSLbxJMN4dySQIgClGuuG2osNwNrvgBgzCSob0BAz3BovqwtgLp7VhbbKls37rMzObnhg3Bk7bahyRtAmVyYwM2U6VWUe62JJ7nJ/Si7N+3bIITfByWxMcgD8P60/wCgX7Wjsm+1wpqWnwUCb28IqP8AE+NVQtPNwH3chTINL/Z/UXES/qLS77yXLBDbQyoNz3mcqwgCbK5NOVfKBT1BzzjHfGDxz2re51DcQQqrAA93vA5OeTU8O9r2vX7l4M9rTh2LgLPhrAtIq4+BSZA7Z86M6T0xEbR3Vbxjct37hthcrcsK7KgHLZVPmQeRFami9QHdUvlYDfSD/Y1k15kYq0EqSDGRjmCMGvEsXLSobi7d3wgmGIHLbeQOMkCZxNV1tiRvXn8Q8x5j1pmnYNtXrTfEn5USOj2nHuNB8jSHS6kfi/OnYEcGCOef5H9u1bs8Av6h01k+ISPOhtJe2Y7GmWr1xI2tkUnvGud5LW8BMjivdQ07R6UGrGYooDM+VYIpbIipQrLJkkz6dvSpUjnSa97YKjtyDTDRuWlmxIE+pBpde1RjK/X96xTVE4Brq5uiS+Bwavc6gBXOPfI+cefrM1W5qfOc+tdZyNdHprpIgnPn/f60s6jo2bC5kxHr5/KhrOtgc9vOmWh1YgufkP3/ALVXwsDXNP4agD6nzPc0q1T0T1LWzwaS3bpNcuqZEuPWc1QmpNYaxqrwCIGYzmRHlnvUD1lurVtT7gSFwSZj3jPYnyqTS0aM/q57z2q3s3pmu3PDF1LavCsXMAiQY48wKI9rOkLptRcRLiOA7AbDMAHg+tSwIb9YXb1FdWfTqltLIYsq/wCLcJEM5A3BfNQQYOMefNROgah21CrbLHTWzdvZjYqxuBJxuEnH+lomKNJda1TIwdY3LkSA0HzhgRNejqNzG5tw3lyGAYM55Z5+M+pnmhqc67QhOn2LuN16/f8AntsrbVR+bv8AmKEc9S9r7N9/FTQW/wCrIA3yWWQI3+EBtZsDkc+dI71wWXC3VNxwRcuKxw9w5C3GmSonMcycjmvfZm62nvC/kFF3rPfdIU/Lk/Ss9HoLmqa9d3CVt3r79yAkEyPVmUD5nyqE5kB3rzXrssZa4+YE5J7Adh2Ao25qBYGot2NSzK+1DtWFupkkmcrHl3k0R7BW1bW293CpfufI2tPcuKfoVB+lc9Vvk+PQuxr7iW3tq0JcjcIGY4zEjnsc96L6b1G6dTZcXhadSqpcMBbSjyUCAuTiIMnzNKhXtSyOi64ljYtxdQ1/UXHJuNgLxJO0jcJLqBP+RsDisNBepKDRWmvQaefCkyCupaPw2DDCsJXnB7if59q16bdMeGSYPw54PkfQ/tTbqPVRqrSWyiLsTaCqxLSSDj51zm4j0g+fcecfzmu8ugTqFMkEHH94oN/5/Pzpn1FwfeHLZP1z/PlS1j5jHz4zJjy7+fJpzwFbAzPlRlpcff69v3/KhrYwx4/bNHOItAjuT9lEfqa4dRsA3NSvFtmpWUZWNSThuDXp05HB/Y0OhAGPvU8Yg8/z612kYb2lJ7d4ohLY4iTHbn6eVZHUQB8j3B9Mjt9fnWbXZrroxS9g7QT5cd/L7frW2o1O2FHAEV7av5k/hGPT0rO9eB5rj101ICvXKGc0XI8qq7isaQRNe9pz+3pWt1QeKxyKEu8DgzRNzTG3KudrnZ7pEyjgOG3dvw/nQU13/S/+oyrZS1qNKt3YoUNIyFwJVlMGAO/0FMz9s9Xqeprm/aHpJ0bovi27m5FcFDIEiYPqKy6bav37viIJht73GH+Gke8WuMQQFHOfvXZWvb+0zbbOgtBiQFlkEjvMIIgx3pP7ee0GsZ201/YiK2UtfC0HG4ySexjie1P/ABZl7v6wE2n051mntWrhvhrqC5c2eGrFrgG1EOQoHfuScQBR1yy12/rLrPftC/e1CAWlw53G44vEsqi0sqWmflgxynT9S1u6lxfiR1cTxKmRP5V1XtP/ANQLmqtGylsWUYzc2tuL+kwIE89z58zT4/s357JHL9P0j3riW7YlmMDMD5k9gOZ9Kde1eptrb0+ktXFurpxcZrq/C128wZwnmqqqCe5BoWz1WzasMlqyfGuLte87SVU4ZbSAQoIkSZME+dJ0rPjGptrverNpDr0tagva066ewjbctuXSKAAcx7zDJHYzRfs90/T3NVrNPo96K/TvCJuEH/H32S5JSRBZTME8tGIri7euR77XtQpdSxdkUxvYmQm4/CuInMAYrpNT1tuovb0+lt29IILsQQssiGJZQDtHAx3ntWpef2x1ep/sJdFjp6Xbe5rmvi5b3JH9PaW8ht3FJI33LgtlgOApfuVrlLe38U8jiOJzz6Ub1zp3gXdnipdlEcshkS6hiJ7889xB70urNsvp059LPEmJicTzHaarUrfwl8PdvG/eV8ODO2Ad8xticRM4oLGaujVnUqRhpr0VprrRkOBIcE+fw/FI7Dj70NdVVI2PvG1STtKwxHvLnmDie9a7pWe4IIH8/ma3KG2pBE8lRgGIBjE/aq6jTupXeILgOCSDIbIaZ7weTQ4JM/nH2k/nFRLnb8sDnzk/QV3lmM41Hw/MimOjAa3t8mn86WtzHljkMMeRGD8xzTLpXxx6Yrl1GoM/7PFSj044qVjC41bkV6x9P+fP0xGP+KpaMZmD9fliKszCPlj5+sgfrXonhgT4o4zAwJMxmfryfLmaye8awZ6oWrl101IMtX8H1rN7lYB8VJrnpel6qWqhNE9S0hs3WtMQWQgNHZoG4fQyPpQmQapuq+iVDcQXWK2y6h2Akqm6GYDuQJx6UT0+9s1I8JFve/ttrdSQ0mELJME8YMipF5FVpx7R9Vu3bjI62rYR2Hh2La27e+YZoUe8THJk0nqiM/61m0nhC0NqXfEa6AZlhtCseBx6TA8qBe8WLFjJbJJyZmee1PfZzqF02NRo7Ni2/jgNcuPPuJbBO6Z2oFknceJ+VI9JZDuFLKkmNzTA+cAmieBIlhAWA3BR5tMD57QT9q6L2u6Ba062Gt6i3c32VYhQ8kyc5WPzjilHWdEunvvbV0uhWYBlmD27gZoK5fYxJmBtHyHaks602+X514H9BV9rFS0HaCAT2BMx+h/KpKXD27VSvSa8qSVKlSpJUqVKklStLiKAsNJIlhEbTJET3wAfrWdSbIABmtEesFNbeKuwLs97dO+TJERtjjnM06lA/by/n8+daFpknk+f8zWE81ZTW+egORN5+KCVLEseTn659fnTDptsi5JBGMAmTHaeJx6Us06qxhm2iDJyc+Ud5P8AzR+gv8mY4IEz6dhE/wBq6+4DpbmKlAeNUo+K1zptmtJCwVndAMz8LA8rHI454n0kk7B5/X+9WNoRPn945/aqovC8gTHPlx3+/wB6zK0fsFehBXGnQAtmvShpiqirbBRi0p2Guw9odTott0WT49zUXDdDsuzwC5B2bzBJEn086S+GK9/p1NM8M2bTLWdQt3LlgtcTbpLCIoUMBduJudVTcJ2loDM0DkjLAEDTX7dg6f3wzC8t66VmFCkbEDfiYDeTGJYCcVa70Zxb8XYwtkxug7T9fnSm9YjtVt9r4Z4roem9M0epth7urGnv7mNwMhZWliVZTIgwY57cdyz6Z7O9NLG22va4QrPtRPDU7FLR4jBh2PFcboyVadqtgiGGMiPzEzVtfcLPv2qmFEIIX3VC8esSfUmj/C+Pn2M1nWWUNasBbFs4dbTORd5jxGYlnABwDgZIAmlBNbJcCqwKqSwEMZlYM4gx6ZrGqtSYk5mr29sGee1Mtdc0x09oW1cXgW3ksCO0Y2j1pYxwMcfzNBeE+VMdP1u6lh9OCNjspPurPuhhyRP4qWitN25pbHyH7VJQCpFEWXhWzyIiJnzzOKxIqTOpXpqBak8q7pEZBkTicZODjnH3plpOgX7lh9QqTaT4jIxHJjkgd6WstOJ4qzOQIE/P0HrXiqTgZNSKbey3WDpNQt0IHwVg/wCoRIPY+vzoRSpqxFFdQ1LNdu3IC+K7khfhy24qPQSKE3UGYtbJmF5YR+farI5U9wc/2P2qiXCDIMVCxM+uZrUDa2+I5EGJwAxj3h54A/gom2Rv92dvaefrHB9PueaHtDcYGJgfXtj51osAnPHaP5xXXmiji/rUoN72cMB6CaldA8FytPFHP7RzyB6UEDV91ef5Ft4laBG27tp2zG6DtnynihZrttF7Y2k6Zc0p0+64w2C5u90AjkrOTBJmOQPoWt8c83duOS316HocGrA0uYhWmtg0UKjUVowGdFLBQzKpY8KCQCT8pmpSbcdK/tWX0f8AT+GJChC042rBBiOcCuedZrrfbn2St6FU2s25owWVpBEhht4E4j8q5FXo5dvz/LZ8rvhVNLJgfasdRbG3jP7UYrV6yTWnAlAwRFZ7PSnR04qy2aDpIi5owaOjTphMxmrxSLS06WqLpjTbw69FupaBXTgDNYXbFfSeq+y2nXpq6lWG47YO+WLHlSvERu+q1w62c0S633xeL5KRZoy3YEcU36N0G7qrpt2QsgFveMAAGMmOcgVt0Y2reoX+ot77algy45ggehANLDHolm/dS5prBuFXG5kVgAY89xAA/Wkp0RBIbBBgjyI5FdfqrC2CL2mvBTc3nYphrIkxaYgmRkD5r3kUt6xZsBbJstcLMk3t/AfHwnvnd58D1qRFcsADFdP7IXn0Vi7qmt27lq7/AIQlgGDLPaPhOZHJgUg1umuIiuyMFcSjEQGj/KTzTTqdrS+Kq6RmVSiG4bswGLZIJyCB9OKKZs9lXRumjVakWWurbBLHceJEmFEj5c0FrNGLd57RcMEYruXhoPIpt1b2fNi63hsL9tQJuIp2KzgwjEEgeUzwR50F7RdAu6N1S7tJZA42mRBx+tZaLLgE4qoNSvKkc6Hol65prmoRR4VswxJEyI4HeA2aWvcHbj1EE5nOa6f2e9nNdf04WyYtX7m0Kbm0MygyWHl7hHnIFJut+z9/SQL67CWdVBOW2QCwH+XIz3p1BberIESft/apXddF6X0o2LZveILpQFwReB3d/hER5R2ipWvnRj59Neg1todFcvOEtIXc9lzgcn5V5qNO1tijqVZTBU8g1hr43NZg0+9kujjV3Ta37PdJMDJAxCz8/sad9F1mhbpp0xtMdXccIrQNgZmhXZ4kRunH+WPOU/W/Z+5o7gQsGMBwyEieRsPkZn6fY125/Hmde4Xda0HgXrloMHCEAN5giePMcH5UEDXRaDpukfQ3r129t1ILbU3DJHwgKcuD5jj6VzYrUrl3znn7aA099lrGme4w1VzYoQlcwC3kSOMUgFdZq9LoRoEe3c/+5O3G4zJI3hlmAAJP71U/i52748fZZr9RuZveZlBIUtMkSY54wQTRvsrrbVvUBry7l2kcbtrdjHfvXvQ/Z+7qy4Uqu2MmT29P1pSbRS4UbDIxUj1BgifKiesb6+XPU7sN+v6u1cvs1kQhA7QCYyQO1Bs89gMRj9amo6Vet21uvbK23+FsR59uKHV6Y5fk35W2ZoqpFZq9aBqWHu2ur6p7LW7Wgt6oPJuQRDAiSQCI5ESf/LXLA0xTp16VU23k/CCIn1/nnRXT8c8XxpeQYAPHI+veoqfWjL9jYxVxtYcg0T0ezba+iXG2qxiZgT2BPYTTrE5tuAfDkfz+TVf6c+VO/bnQ2dNeW2jKTEt4bblBwVIPmQfsKR/1pIJRWZVHvGJj1YjiqNfk5+PWexfR7T+Mi22KOzBQQxXDYIkUx9pNHasbNOLW2/aYi7cVpDeUZmf04zSLR65S3vcT3yR/tTvqHTggRiQQ67hDSQDBz5cnir9iTebk9FzgQcjv6j8Ve6Tot2+ItJuK29xyBiSO5AJwYA8vnTLrWsa7asLtQLaWJUQewyPLA+s0R0bXXnZUFzwhsZNwB4j8Xmcc+tTMm3Aes0ty81nRXbhFsMPDuGyQSNsKSrEELEif9M0N1v2eW1qXt6ZvFVlV1G3dtUj3dr7jv4AnH1pp7Wahr11TcZWKrtIVPDGDBETyYqmuGmRUawWFwDaeZEecx3xPkeKI69zbcvr7c7p+q37Vq9plYLbusm/cuWxByeCdv6xVOn9aNkakG2t03LYtjxDuKKJAjzX3uPQV1XSL9htK2nWyzX3YIpLIpHiYOxyp2qNvBmdxHeuO6lpijurCGBhsgwwPvAEYiRH0pxy1zxSm3sva051NsasP4LSDtBkngARnny7xRnRtAl27atkA+I+z3iVQNgfF3I3AxjkedOusaoaS4LRt2ybDlA4VCrtsBbgShDsGxzHNGNec1h0HVImpVdNZu3Sl12tpculV+L/CfaBghOc+Zpr/ANSuu2L1o23ssNQrJtLAygZA7gkHOSR3BifWuT/7XZdT41shffDqAJCnGMCD3HGap1zqdzUX2vXzvdu4AUCPdkKMAYBjzFGHxn8ux0vV9TeRbjaqyhZR7uxcQIHxZyBP1qUr6Xp7htKbep0yId21brWVcDcfiVhINSnBpF7He0baHUC8qI+IKvwRzyASMimd7pup6pqNTqQLaEtJWYHA2qsDHugZPmK5AUy02ue0Lnh3HUMona0Hygwfv8uJrNdvx9T135gezwwODET6z8J+cfwTRl/UFsuxJiCSxY8GACc4kjyzFBaNCx2hSxaAFHLGcR3PemHUNFdsuLdy2yschSMleBEczHbuDUOfQND7h+Y5/wDb6+dYxW122ySjgq24YbAH+oeldX7dexi6C1YuLd3+KOCVPaQy7eB6GfiGadZ+Fs36ccGrecLOBnj8p+dDCiFcALEGTJx8sfKpmGOn1b22Ph3XUkESrFYEd4/nNObH9EdCd0/1JJg+9undggzG2OR+9Len9C1F9Q1m0XRndARnaeT4h/AAMyeQaWq20xhhvIn0B5HzwaHad5ft1d/2hu6mzp9FeNtLaus3FSHaTEsZzAjsOKG9q+k2tNcRbTlpUkgkErBwZA7/ALetc617M8iBifTzrRrvvGmM9dy82Wbftqtag0MrUUid+1LiaHpd63bW/t9yQQfLOJHzim//ANV3me25CDYCIAIBnmcz+VYar2kv3tKmmZh4dviFgnPDGc5j8qXWreP5n+Yo9+3o56+H/S+BdwXdVdZlTc0SQvAAx3rboa6YM/8AVcBcc89+O9DaPqT6cubZAJG0yJxPlQVy3cKrdYe65MEGcjmQPWaWPlJ1Or5vnd9BtJpTfueFajOQDgDnJPaBXXWul3tLbt6JTauXNYGIj/uyQEIbucDHExxXM9Pt3rbrdX3SDgx2j3gQRmZ4/wBQprb6u/jm+Sj3ApUbxhRyI2xEHy8z50XXX8V4nn1fv+BPWbSWRa0erRVNm05R7S+/cuEiBc3TAHl3PNB9O1dpA4a34gNv3TO3ax/F68zS7TWr2pd2bdcdZLEyTA8yAYHNXutE4jHn+npTjn33vmQdp9ZugYBAifPM5pj0/qgtBiLY3wPDcH4D5wZmg+qdAuaa4tttrM6K67DOG4rCw5VWLiACAQSNwJmIBzGKXKbzfJx/WeIu53Zr4uA212iGJhTuIGcDiR6Csr/Ti637l10t3Le0+GYlyx4QTnzxNApqwVECHDTunMTj5QRNUv3Czb2YlpmTkz2/Ssut65+gd+2yNDAqY7yDB+favX2tkiT9j/vW/WNW1597mTEYgYExx8z+daaX2f1DKrhD4ZRn8T8AVZ3bm7EERHPzrTj1m3PSlhrl9LWka4lu0pLBm7HJgknPIABwNoj1XdV6Gtu2twXUcszLtXsATB+WP/UKZdQ6jaezZRLOx0BFx5k3D2IEY+9DaW+iurMgdQcqcA+k0OknOZ/bz2P01tGuXr+na9ZVSCVCkox+H3XwQeD3AoLTdK/qb2xClse8RuPAy0evlRn9UzeIqBlRzJRSYwcD1j9qtf6iv9Otnwl3K8+J+KPKIzzHMY4qa5+Nkl/X9kv9AfNfzqU+1vti7uWFmwoPYISBAjEn0qU+WPjx/wCv6cPZWWAMxOY7DufoKeWRYTezn/EUoyKU3rcGJzIWJkkEZGAe9KdDrGtNuWJiM5H5Ub07pxuK9x9y2x+PaSu4zALT6H8jJFZDs+hdH0z2H1w1At31uNcVPDAA8P3roS1vHiLDgSCNu36lD7Y62/euLduKFQYtlVIUwZJG6e4PPlS3pb2RuN0EiIBzjdPlxiT5880f03qqWryG5va1bIO0NwVaQq7gYSQJxJz50Ny2cZrn9RdZyWYlieSeTAjNa65ydkmQFxme+YHauv8AbbTWtSBqtKqJZVhYRVZfeIUvAtKoNs5OMzM4zXLWh7yjYLkQIU5YySIHMHcBxkkfIol8WB9Jpi+6JwpOAe2Y48pppotRpEtgPauuTchzuQKyCCAjbSUaYBGcEmZgAPSdRh5FtZYzAwNx+GBwsAkY86vf6nNs2wgGTkAefGBERAkeVQyZuvo3sr7Xf02jd30qJbfdsdSD414EBlK4jDEwIHumuK1li3evAp4VpH96FlVXmYViY49BI7SJUWXYgLJIGYkwOTMcDk/mfOnPs9qQL1tdy7Q+7/E2qsBffknAJUQAZUntmpkE+pa2rWyFlgCSVyO6lSRIBEGSOCOKt09LbPtcgZncD7sASck4mm3tb1hdeyXLNpbbKgDoqLukAmQ4AZ1VFAiMbcdq525Y2oGYw0xtIzxP6fqPOprdMtZatW3KqxuR+ICBECYUE7ozBBz5dqbJobKrdFzUKGQJtCw/iFhnaQY90kT/AHxXKeNzIz29PpVVvVMuns2uwZSO+YAIAYmeMCeOY+U62geJCgRkn6/M1ztvVR6Tz+v6iiLWvzStO1sqGBf3lDe8JiRjHMk80V03qdgahi9k+EwjYjHdgYGTBlsn6/VC2tkftXmmcz6TPyPn9qQea7qjhRY/7lH3BTkgcYPPH3zQGt1qBj4SDEjvECNtwExtn7fWrWdBdvMBbQ3GYmAMkxEn+eVbazpeo0tx7LrtLHaGPwlRPviMgEZB9PQwNbdb9C1vhg3LTbXY7Smwsu2N292JMicACDnypjqfZ+0uhF835uzu2bBOwnYBt34XeD7/AJEYrmzpGspcYsQvCtt91yAGIDE+TAeXvCCaro+qoEbflm90Y5CgNBPIEwDFIzZJRrJcSGgiACCcRwMeuRWD6oAtEHcMsQSZI96PKTOYrTonXLSahLl9WuWx7pU7YhxtbcpBlACfdHkMiq+2Db3GpS2Ldm8zC2BcV5FqElUUA2xAHu5jiah15upo9Wd/vwQfpGZxH6UTfkTjHM8iPORjtXNafVNOMwCYicAFmMeQAJPyro+m9Y2rhVfAkdmAyZ+lQ5nltauWdoLrcZityfeVV3cWypgkgdwe9ddb9pzp9DsOltoHA8JGYul22xIuM2ZnH/qFfPtZ1fxFVQoWO47+fbGc4oY3mIySQBgTwOMeXAx6VK/waKlu6XIIt43BckfJSZP0meKyu6ghDZKxDGSwhgRiPT+fKiPZjVrbvC4dkW1ZmVyAtxQPhEqZJYgwATAxkVn7TdXXU3zdCC2GgkBQPej3yxAlyTOTmpaH013cxlggH+XA8lgz2P70G5LkLjcXgMYUZgDd2Amcz+lam0gCkuDPIHI/mPv5VmCDgKM8znz9cc/YcVG3PC+xFJVmG5SVJUBlJBIlW3DcDEz61KsEt97TH1DQPyFSllytNune0Wos2/Ct3NtveLm2ARvBUg5GcoMcc4zSmpWGzE9TcoyGIZixxBkmcRwOcepoUvWM1Kktv9aM6T1a7p7y3rTQ6zBORkEZHfmc4kUBUqQnW6xrt17rn3nYsY8yZgTwB2+VDg15UqTe1ejNehpMTHr2HrWBEV5UmwulWlTBHBH88qdPr9I9nT2zadHQsb11cs8jG0M8TIWZ9Yjg8/Vxg5qRhobYJ94gTiWJx5TAJA4zHaq63ThWYAhgCQGHDeoqqXR51qb6kQT5x6TSAyqaZ6LpxcHb8SqWMleACSRJEiOPU0v8UVql0VJa24kSCQBAgx5/uZ+3yK6c1venisVUkBmC7io7sFn3vl9jQNx5OKivUnQHrPhOPAVZt3Ga1eYEHbkL/hTtngyQTPPos6prruouG5eIa4QqlsAttEAnzMQJ9KGN+sGuknA57Dj5fKpGlj2k1KW0tLc/w7e4opVSo3Bw3Izh254xEQKCval/DW22FU48/r6QR+QrIMNvbnvyfL0FVuAR3Jx9PT9Kk8U1sI70OtarSB/ROsXdJcNyyQGKlTuEggkE4nnEeknvmhbGoIM8k8knJJOSSeazqpqRha05OZEScfOr3gQMZ7EVhp9RiK2Vu9SZpbJ9Kt4LVtNeFwKlhnrb+kubAtprWyyQSvveJdHwn3mMISTPLQBk9l6AATkfOsDdiAo5rPVOdpk1Jmbp868oEtUqWBqlSpWWkqVKlSSpUqVJK9rypUkqVKlSSpUqVJK9rypUlhVhXtSpNFq9SpSntZzmpUqDW58I/wD5/SsqlSpLCrrUqVJoKoalSkNdNzRF3ipUqTWqd6lSosdR+1DOalSoMDUqVKk//9k=" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">شب &nbsp;عاشقان بی دل چه شب دراز باشد &nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">اللهم عجل لولیک الفرج&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">لیله الرغایب چیست ؟</font></b></div> text/html 2014-04-19T13:03:55+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات ﺑﺎﻧﻮ ﺳﻼﻡ ! ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ؟ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ http://lljanatll.mihanblog.com/post/277 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺑﺎﻧﻮ ﺳﻼﻡ ! ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ؟ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ، ﺳَﺮﯼ ﺳَﺮ ﺍﺳﺖ</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ﺭﻭﺯ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﯾﻨﺐ، ﺣﺴﻦ، ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻪ !ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺍُﻡّ ﭘﯿﻤﺒﺮ ﺍﺳﺖ&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﺕ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮔﻮﺵ ﻓﻠﮏ ﺯ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﯼ ﻋﺮﺷﯿﺎﻥ ﮐﺮ ﺍﺳﺖ</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ﺣﯿﻒ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﺮﯾﺶ !! ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﺗﻮ … ﺟﻤﻌﯽ ﺯ ﻣﺮﯾﻢ، ﺁﺳﯿﻪ ﻭ ﺳﺎﺭﻩ، ﻫﺎﺟﺮ ﺍﺳﺖ</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ﯾﺎﺱ ﻧﺒﯽ ! ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﻋﻠﯽ ! ﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥِ ﺩﻝ ﺯ ﻗﺪﻭﻣﺖ ﻣﻌﻄﺮ ﺍﺳﺖ&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺗﻮ ﻣﺎﻩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺷﺪﯼ، ﺍﺯ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺕ ﻣﺪﻭّﺭ ﺍﺳﺖ</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﺧﺴﺮﻭ، ﻟﯿﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻭ ﻋﺸﻘﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﮐﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺍﯼ ﯾﮑﻪ ﺗﺎﺯ ﻋﺸﻖ ! " ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ " ﺍﺕ ﺷﺪﯾﻢ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﻋﺸﻖ "ﺑﺎﺯﯼ " ﺗﻮ ﺣﻖّ "ﺩﺍﻭﺭ " ﺍﺳﺖ »</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﺠﺐ " ﮐﺰ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ ﻧﺎﻣﮑﺮﺭ ﺍﺳﺖ*</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">« ﺭﺧﺼﺖ ﺑﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﮐﻨﻢ » ﺍﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ﺳﺨﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺍﺳﺖ*</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">« ﻣﺎﺩﺭ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺭﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻫﻢ " ﻫﺪﯾﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ "</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮑﺎﻥ ﻭﻋﺪﻩ؟؟ …!! ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻨﻢ؟ !! ﮔﻔﺘﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﺳﺖ !&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﺁﺧﺮ ﺷﻌﺮ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺁﺧﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺩّ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ " ﺩﺭ " ﺍﺳﺖ&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺍﺯ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ …</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-04-02T07:59:05+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات رسیده روز طبیعت ولی طبیعی نیست http://lljanatll.mihanblog.com/post/275 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.farhangsara.ir/Portals/92/fhatemeh2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;رسیده روز طبیعت ولی طبیعی نیست</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">که درد پهلوی مادر دگر طبیعی نیست</font></b></div><div><br></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فراتر است ز حدّ تصورم دردش</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">صدای ناله مادر دگر طبیعی نیست</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">کدام گل چه سر و سبزه و دل و چمنی؟؟؟</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">که زردی گل حیدر دگر طبیعی نیست...</font></b></div><div><br></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فتاد روی سری در،دری که سنگین است</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دگر برای همین درد &nbsp;سر طبیعی نیست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">حسن فتاده ز آب و غذا ولی زهرا</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به جان فاطمه حال پسر طبیعی نیست</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چه واژه های بدی آمده بمیرم من</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در و سر و لگد و میخ در....طبیعی نیست....</font></b></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">وای مادرم&nbsp;</font></b></div> text/html 2014-04-01T13:12:04+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات ده دقیقه به یاد قدیما http://lljanatll.mihanblog.com/post/274 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIie_i_Xa5R_uwHf0NDLS30yRzExkI199ssdKYJ2QIDjEq-nQW" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یادش بخیر</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">قدیما هر جا می رفتیم، می پرسیدیم قبله كدوم وره،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;الآن میگیم پسورد وایرلس چی هست!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">قدیما تو مسجد سر نماز جماعت فوقش صدای مكبر می اومد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;یا ذكر بغل دستی،</font></b><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;الآن وسط نماز</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;از آهنگ هایده كه زنگ موبایل شده میتونی بشنوی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;تا سمفونی شماره ٧</font></b><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;بتهون و</font></b><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تازه اگه یه مسجد با كلاس بری كه حتماً</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;صدای زنگ آیفون مثل ذكر ركوع تو&nbsp;</font></b><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">هر ركعت تكرار میشه!!..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">قدیما بین دو نماز همه تسبیح برمیداشتند و ذكر میگفتند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">الان همه موبایل برمی دارند SMS میدن!!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">قدیما تو سجده فكر این بودیم كف دستامون و نوك انگشتمون</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;با زمین تماس داره یا نه..</font></b><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;الان وسط سجده دستمون رو میبریم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;سمت جیبمون نكنه موبایلمون بیفته</font></b><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;یا یه جوری صدای زنگش رو قطع كنیم!!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">راستی راستی میشه به اون روزا برگشت؟</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بیایین تمرین كنیم حداقل روزی ٥ بار گوشیمون رو خاموش كنیم و یه جا بذاریم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;تا ١٠ دقیقه در دسترس زمینی ها نباشیم .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;">#سبک_زندگی#نماز</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-03-22T06:40:36+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات حدیث عشق http://lljanatll.mihanblog.com/post/260 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media2.afsaran.ir/siefmPY_535.jpg" alt=""></div> text/html 2014-03-20T14:34:15+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات سال 1393 http://lljanatll.mihanblog.com/post/272 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: start;"><font size="4">ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﯿﮏ ﺍﯾﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﯾﻘﻪ ﺍﻟﺸﻬﯿﺪﻩ&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.bia2roudan.ir/wp-content/uploads/2014/03/SMS-Shahadat-Hazrat-Fatemeh.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻋﯿﺪ ﻭ ﺩﻟﻬﺎ ﺷﺎﺩ ﻭﺧﺮﻡ /ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﺩﯾﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ /</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;ﻫﻤﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﺳﻔﺮﻩ ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ / ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻨﻨﺪ /</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;ﻣﻨﻢ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﺭﺍ / ﻭﻟﯽ ﺗﻮﺍَﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﻍ ﺯﻫﺮﺍ /</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;ﺑﻮﺩ ﺳﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﻠﯽ ﮐﯿﻦ / ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ /&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺳﯿﻦ ﺩﻭﻣﻢ ﺭﺍ / ﮐﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺯﻫﺮﺍ /&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﯿﻦ ﺳﻮﻡ ﺗﺎ ﺑﺴﻮﺯﯼ / ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮﺯﯼ /</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">ﺍﺯﯾﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﺩﻝ ﺣﯿﺪﺭ ﻏﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ /&nbsp;</font></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">ﮐﻪ ﺳﯿﻦ ﭼﺎﺭﻣﻢ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ /</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﻔﺮﻩ ﺳﯿﻦ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ / ﺳﺮ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺍﺵ ﺯﯾﻨﺐ ﺣﺰﯾﻦ ﺍﺳﺖ /</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;ﺷﺪﻩ ﺳﻔﺮﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ /ﺷﺸﻢ ﺳﯿﻦ،ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﻮﺕ ﻭ ﮐﻮﺭ ﺧﺎﻧﻪ /</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﺍﯼ ﻋﺰﯾﯿﺰ ﺍﺯﺳﯿﻦ ﺁﺧﺮ / ﺑﻮﺩ ﺁﻥ، ﺳﯿﻨﻪ ﯼ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻣﺎﺩﺭ /&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-03-11T03:11:31+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات دل تکونی ...خونه تکونی دل http://lljanatll.mihanblog.com/post/271 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/49738673711628353933.gif" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;دل تکونی از خونه تکونی واجب ترِه</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;دلتو بتکون از حرفا بُغضا آدما</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;دلتو بتکون از هرچی که تو این یک سال ... یادش دلتو به درد آورد&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;از نفهمیدنِ اونایی که همیشه فهمیدیشون</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;دلتو بتکون از کوتاهی های خودت&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>اگه با یه "ببخشید! من هم مقصر بودم" یکی رو آروم می کنی آرومش کن</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(254, 254, 254);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;دلتو بتکون.. یه نفسِ عمیق بکش سلام بده به بهار</b></font></span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;">&nbsp;به اتفاقای خوب</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;">&nbsp;به خودت قول بده تو سالِ جدید بیشتر دوست داشته باشی بیشتر باشی بیشتر بخندی..</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p> text/html 2014-03-07T07:36:24+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات مجنون حسینم http://lljanatll.mihanblog.com/post/258 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media2.afsaran.ir/siJxple_535.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>این روز ها &nbsp;حال هوایم دیدنیست مردم به من میگویند مجنون</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>لحظه شماری میکنم برای &nbsp; دیدن حرمت ارباب&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>آیا شود سجده کنم بر خاکت بگویم &nbsp;شکر رسیدم کربلا&nbsp;</b></font></div> text/html 2014-02-20T16:10:12+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات قلب ما در كربلا جا مانده است http://lljanatll.mihanblog.com/post/269 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bornanews.ir/EditorPics/New/9009/GHABE%20NOGHRE/527-12.jpg" alt=""><span style="background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دعوت خون خدا یادش بخیر/ خواب و رویاهایمان یادش بخیر</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;گرچه ایوان نجف پرنقش بود/ غربت مولایمان یادش بخیر</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;پا پیاده از نجف تا كربلا/ آنهمه شور و صفا یادش بخیر</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;دوستان پاسپورتتان را چك كنید!/ رد شدن از مرزها یادش بخیر</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;پرچم وسربند زردیاحسین/ تیرهای بین راه یادش بخیر</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;تا حسین مانده فقط یك یا حسین/ انتظار و اشك و آه یادش بخیر&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گنبدسقای دشت كربلا/ كشته ی راه خدا یادش بخیر</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;روبرویم آن ضریح پر زنور/ هیبت شش گوشه اش یادش بخیر</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;برمشامم میرسد بوی حرم/ آرزوی نینوا یادش بخیر</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;قلب ما در كربلا جا مانده است/ اربعین و كربلا یادش بخیر</font></b></span></div> text/html 2014-02-20T00:37:27+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات جانم فدای رهبر ... http://lljanatll.mihanblog.com/post/240 <div align="center"><br><br><br><br><img src="http://lljanatll.persiangig.com/image/Photo-0010.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="365" hspace="0" vspace="0" width="487"><br><br><br><br><br><b>22 بهمن </b><br></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b>1392</b></div> text/html 2013-12-11T05:52:27+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات عازم دیار عشقم http://lljanatll.mihanblog.com/post/268 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media2.afsaran.ir/siJa39a_275.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">سلام و عرض تسلیت ماه حزن آل الله و اربعین سید و سالار شهیدان</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به یاد شهدا و امام &nbsp;شهدا عازم دیار عشق کربلا یم</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;در پیاده روی بزرگ اربعین حسینی در هر قدم به یادتان هستم&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ان شالله قسمت همگی و همه آرزومندان ارباب بشه ..</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">حلالم کنید و خیلی محتاج دعا</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به امید ظهور یاعلی یا زهرا</font></b></span></div> text/html 2013-11-26T11:23:41+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات بهترین هدیه ای که تو دنیای مجازی گرفتم http://lljanatll.mihanblog.com/post/254 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://aks.roshd.ir/photos/31.9173.medium.aspx" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تشکر از زحمات و لطف خانم خادم الرقیه &nbsp;خواهر عزیزم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;و تمام دوستان که در قسمت&nbsp;</font></b><a href="http://bazmenab.blogfa.com/post-7.aspx" target="_blank" title=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>نظرات&nbsp;</b></font><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b></a><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;لطف کردند زحمت کشیدند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">قلم قاصر از کلام جز این که همه جا به یاد و دعا گوی همتون با نام بودم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ان شالله قسمت خودتون جبران کنم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bazmenab.blogfa.com/post-7.aspx" target="_blank" title="">http://bazmenab.blogfa.com/post-7.aspx</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-10-07T17:21:32+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات اى مدینه!... «الوداع»! http://lljanatll.mihanblog.com/post/253 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b><font size="4"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">روزهاى اقامت در مدینه سپرى شد . چاره اى جز «رفتن» نیست</span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;"><font size="4">ولى... دل كندن از «مدینه» مشكل است</font></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><b><font size="4"><br></font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><b><font size="4">چه مى دانیم؟ شاید دیگر، هرگز توفیق باز آمدن به «دیار یار» را نباشد</font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.afsaran.ir/sixibF_500.jpg" alt=""></p> text/html 2013-09-21T04:55:08+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات ای حــریم کعبه ، مُحــرم بر طواف کوی تـو http://lljanatll.mihanblog.com/post/252 <div align="center"><br><img src="http://media2.afsaran.ir/siJpOd8_290.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="231" hspace="0" vspace="0" width="371"><strong><br><br><br><br><br>به نام حضرت دوست و با توکل بر او و در ظل عنایات حضرت ولی عصر به دعا و نیابت <font color="#FF0000">شهید </font><br><br><br><font color="#FF0000" size="2">سید امیر عزیز</font><font color="#FF0000">&nbsp;</font> عازم حج هستم&nbsp; از همگی دوستان&nbsp; طلب حلالیت و التماس دعای خیر دارم</strong> <br><br><br><font size="2"><b><font color="#006600" size="3">یابن الحسن مولا جان </font><br><br></b></font><br> <b>ای حــریم کعبه ، مُحــرم بر طواف کوی تـو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من به گــرد کـعبـه می گردم به یـاد روی تــو<br><br><br> گـــرچه بـر مُحـرم بـود بــوییدن گلهـا حــرام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زنــده ام من ای گل زهــرا ز فیض بـــوی تـــو<br><br><br> اشک هااز هجر تو نم نم چو زمزم شد روان &nbsp; &nbsp;&nbsp; کی رسد این تشنگان را قطره ای ازجوی تو<br><br><br> شائق لقاییم و زائر حرم. باید به قصد دیدار یار راهی دیار دوست شویم. <br><br>پس بار سفر می‏بندیم با کوله باری از عشق و رخت بر می‏بندیم نه با دنیا، که از دنیا، <br><br>و عازم می‏شویم؛ برای آن‏که مَحرم حریمش شویم و مُحرم می‏شویم. <br><br>جامه محرمان راز می‏پوشیم و دل را به معرفت عرفات می‏بریم و غفران حق را می‏طلبیم. <br><br>در صلابت مَشعر آیات قیامت را به نظاره می‏ایستیم و در مِنا آرزوهای خود را از خدا</b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b>&nbsp;می‏طلبیم. </b><b>سپس با سنگریزه‏های برائت، بت‏های درون و برون را رهی می‏کنیم&nbsp;</b><b><br><br>و می‏کوشیم که به سمت صفای دل و به سوی سعی در تقوا برویم <br><br>و همیشه در پرتگاه‏های تردید، هوس‏های پوچمان را قربانی کنیم. <br><br>از آن جا روبه شهر یادگارهای پیامبر می‏نهیم تا زلال وحی را در بارگاه قدسی‏ترین انسان <br><br>بجوییم و رنجِ غریبِ قربتِ بقیع را باور کنیم. مدینه دیار مظلومیت‏ها، <br><br>مکّه سرزمین خاطره‏ها و حج سفر عشق است پس باید آهنگ رفتن حضور طلبید.<br><br><font size="3">در این رفتن به حسین می آویزم </font><font color="#CC0000"><br></font><br>که حج او عرش را بیمود ه است و به قربانیهایی که بروردگارم برتریشان داد...<br><br>اللهم عجل لولیک الفرج&nbsp;</b></div><div align="center"><b><br>اللهم الرزقنا شهادت فی سبیلک<br></b></div> text/html 2013-09-12T11:19:03+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی http://lljanatll.mihanblog.com/post/290 <span style="color: rgb(15, 30, 53); font-family: arial; line-height: 30.234375px; text-align: justify;"><b><font size="3">اگاه باش روز جمعه از چند جهت اختصاص و تعلّق به امام عصر عجلّ اللّه تعالى فرجه الشریف دارد: یكى آنكه ولادت با سعادت ایشان در آن روز بوده،دیگر آنكه ظهور پر از سرور آن حضرت در روز جمعه خواهد بود، و ازاین‏رو،انتظار فرج در آن روز بیش از روزهاى دیگر است،و در زیارت مختصّ به آن حضرت در روز جمعه آمده است‏ «هذا یوم الجمعة،و هو یومك المتوقّع فیه ظهورك،و الفرج فیه للمؤمنین على یدك»[این روز جمعه است،روزى‏ كه انتظار مى‏رود در آن ظهور كنى و به دست تو براى مومنان گشایش حاصل شود]بلكه عید بودن روز جمعه،و آن را یكى از عیدهاى‏ چهارگانه شمردن در حقیقت به خاطر زمان ظهور آن حضرت است،كه در آن هنگام زمین را از وجود شرك و كفر،و- آلودگى به گناه و هم از وجود ستمكاران و دین‏ستیزان و كافران و منافقان پاك و پاكیزه مى‏گرداند،و با آشكار ساختن‏ كلمه حق و برافراشتن پرچم ایمان و احكام دین،چشم و دل خاصان اهل ایمان را در آن روز روشن و مسرور و خرسند مى‏نماید و اشرقت الارض بنور ربّها[زمین به پرتو پروردگارش تا بنده گشت]-پس شایسته است كه در این روز صلوات كبیر را بخوانى،و دعایى را كه حضرت رضا علیه السّلام امر به خواند آن براى صاحب الأمر(عج) فرموده‏اند قرائت كنى،و آغاز آن دعا این است:«اللّهمّ ادفع عن ولیّك و خلیفتك»كه بطور كامل در باب زیارات،در آخر اعمال سرداب خواهد آمد.و نیز خوب است كه دعایى را كه شیخ ابو عمرو عمروى قدس اللّه روحه به ابو على بن همّام املا كرده و فرموده است كه آن را در زمان غیبت‏ قائم آل محمّد(عج)بخوانند،بخوانى.و چون آن صلوات و این دعا طولانى است،به جهت رعایت اختصار ذكر نكردیم، علاقمندان مى‏توانند به كتابهاى مصباح المتهجّد و جمال الاسبوع مراجعه كنند.جا دارد در اینجا صلواتى را كه به ابو الحسن‏ ضرّاب اصفهانى منسوب است و شیخ طوسى و سیّد ابن طاووس آن را در اعمال عصر روز جمعه آورده‏اند ذكر كنیم بسیّد ابن طاووس فرموده:این صلوات از مولاى ما حضرت مهدى(عج)روایت شده و حتى اگر تعقیب روز جمعه را به جهت، عذرى نتوانستى بخوانى،هرگز این صلوات را ترك نكن به جهت امرى كه خدا جل جلاله ما را به آن آگاه نموده است.آنگاه سیّد در ادامه سند آن را با متن صلوات نقل كرده،امّا شیخ در مصباح المتهجد فرموده:این صلوات از حضرت صاحب الزّمان(عج)روایت شده كه در مكّه بدست ابو الحسن ضرّاب اصفهانى رسیده است و ما سند آن را بخاطر اختصار نسخه ذكر نكردیم.و آن دعا این است:</font></b></span> <div><a href="http://www.sedghi.ir/fa/index.php?option=com_jdownloads&amp;task=view.download&amp;cid=328&amp;Itemid=131" target="_blank" title="">دانلود دعا</a></div><div><span style="color: rgb(15, 30, 53); font-family: arial; line-height: 30.234375px; text-align: justify;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div> text/html 2013-04-08T20:26:35+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات باید اینجا حرم درست کنند .. http://lljanatll.mihanblog.com/post/245 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhQUEhQUFBQWFBUUFBQYFhUUGhUXFRgXFxUXFxcYHCggGBolHBQXIjEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OFw8QFywcHBwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCw3LCssLDcsLCw3K//AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgEDBAUGB//EADsQAAEDAgQEBAUDAwMEAwEAAAEAAhEDIQQSMUEFUWFxEyKB8AaRobHBFDJS0eHxI0JyFTNikiRTsgf/xAAXAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQID/8QAHREBAQEBAQADAQEAAAAAAAAAABEBIRIxQYFhAv/aAAwDAQACEQMRAD8A+gMCsDVLQnAXZlACE4CIUCqU2VTCilhTCmFMKKWFKaEQgVEJ4UwikRCeEQgSFMJoUwgrhTCfKiECQohPCIQJCE8IhAkKnF1xTY55BIaCYAk/JaYUFqDwXB+P4d+JL6taXPIbSYWukdIAgL3QVZwVO3kZYyPKLHmORV0KIWErHBwBGhTwsfC6wfTBGxcPqT9iEGkhKQrEQrUc/iWF8Sm5vMFeY4B8J0GP/UFhFXSDoCNwOq9oWqpzUGbKpVhahWpGhoTgKnB4htRoewy06HT6FXhN1RClCmFFQphTCkBBEKYUwphFRCITAIUIiEQpUosRCIXP49xEUKLn7xbul+HMSalBrnXJufVSjpQiEylKEhCdCUJCITQiEoWFEJoQlCwiFKIShYUQnhJU0PYpUQVzuB1muYQ0iz3aQNTP5XkW4XEVn1cRVdTfTYS0MqB8ZeYYwhua+663wjXaHuZEFzQRp/smRr1U3ek49RCspUC4w0TulQHkaEjsYVRW4Kms6BK0FUYh7WtJcQGgSSbADqqOLV420EiNELxXHfi2myvUbSLXMBADhBB8ozX7yhCO9hKOOwtVmdzTh9DlzOa3v5cw9bL2zDIBF+10NTBFCZQAmhSgUoQiocbWE9F5Sv8AGwpV/CrUKjOo/wBQxzhkyF65earcMP69r8vlLSQ7qNQpR2+G8Rp125qTsw00LYPUOAK1qAFKLAgqHLyeO+LXNeaXglz5LfIc3qBAKDz/AMb8beahouLHs/8ABrmub3JJBXc+CuNA/wDxxRrNyAed0EX6haqXCMLRYa1emKj3+Y+IwF0n/a1jtF1+DYGlTZNKk2jn8xa2wv0Fh6KEdFCEJVgQUKnFvcGOLG5nwcoJiTtKUGJxTKYl7mtHUgT25qxjpAI0N15XDcJxXj06uIFKvciMxb4ANwQCPPGnNerSgRCEJSIQpUKUQqq9ZrR5nBo6kBLj65ZTc4AuIBMBfJuJ/E78US2s3JTDoDw02A2dcieyqa+k4dtEUn021GPBDz+5pnNJ2K4vwc6ajpj/ALe192/JRw3hWBfh3Pw7aNZ4YbiHEOibgmQe6yfCMMrtbTIhzTnEz5QCfS8KafT3SgpK9ZrGlzyGtAkk2AUUKuZodBE3ANjG1tlUhlViKDXtc14DmuBDmm4IOoIVqVzwPp9dFaR5B/8A/N8CSTkeL6B5AHZC9ghKJCkJQVKUOFKQLnO4tFcUXMIkSHyIPSFKsdRSlBTSpViQpUAqUIEOdAnVCzcRcRTfGuUwEWPLP+KPFxIpmoKFJph2YhrnuBjLMmB2WHiVGucbUdh6WeGh2Ygtba9iTDj2Xp+F8EY2nFVrXucQ50iYO0dl2B/hKR8+xGLxtSjRdVhrn1CIcwCBNjzHZes+HsJXptcMRUFQky0ibDlB0XQxWGbUbleJEg+ouFc0QlIZCiUSpVClRKiUpEolRKJSrEyolYsRxNjHBsy47C60PrACSQBzJj7qVFkolIyoHCQQRzBn7KZSkSVz6XCKTHvexuU1P+40ftedyW6St0qJSkYcPwulRa8UabaeYOJyiLkFeU+GTGIpwNnjl/sK9hj8SKbHOdMAXjqQPyvB8KxBo1WVHeZrZkCJMtI3PVKm49VxDhlerlJrMgPa7wvDlhAIMOdOYkR07LtJZQSrSJSFgN4E8+11JKglKkMhLKEpACplUh6YOSrFsrk4r4bw1QkvpyXaw+o2Z3gOiV0synMlIo4Vw9mHYGU5yjSSXfc29FtBVWZTmUqxY58CSqMHxClVE03tf2Nx3BuFwvijGlr6LG1n0i50OyDMSI5EEFdHgvDWUKcN8xJJLy0NcZJNx6qUauK4x1Km57WZyBOXMG/KV5f4Y+JC+ofHFTNVcfD8jsoA0AcLCF3OPMc9gptmXugnkNytmCwzaTAwaBKsbJRKqY+VOZSqslQ+oBqQJsEuZeYxPDq9bFeJmy06R/0w8FwJi8AEGEHq5USqmOMDNE7xMekqcyVYslRKTMozJQ7neq8txj4oYQ+nSLhVFi0tII7bH0XoMVixTALtyGjuVi4rwShiL1GeYaPaS1w9R+Vc1NxzvhThZANarJe7nqAq/iPA1alXzVgKZLPCpGm17S4Xdnu10CJ10XR4Xw04cR49aq0kANqFpygnYgSqsdwurUqh5rU8rf203UA4Abyc4JS9IoofEIzso0KefNbxm03toyLOLcoJMdSB/wCS9HKqBgR7+SMyhFhcoLlWXJS5AYlocxzTcFpB+S8Tw8DxKcmfO23ZwGnqvaOcvDYBsVWXt4nT+TSPsia99nXO41xdmHZmc9rSbNzTcrXmXm/ib4bZi3sJdDm3gyWuEwQQCCO4Vw0cFDsTNSvWJE+Wm0ho+lyvSsgAAaLh4P4bwtNzajaLA9os6XGOZAcSuq+rEdTCVIy4riuR5by7ckLgcUxc1X2FjHyt+EIR6kVEleu5rZa0vdaGyGz6nQLKyuDunbWHNUa6NYkAuGU7iQ6PVWCosXjJhUUVs8RJXr5WudEwCYmJjqs/iJMRUGU5pgiDGt7WUV5BtCtXrtqNa/DtqE5C8Cq0PA2vaY6eq9lwfxm0wMQ9r6m7mjKOloGyKUNAaNAAB6J86u6ZjU+tAJ16LxmL4/Sq1CKr30mtcQ5rraf8SvUGsJiRJ0Coq4Sm4lzmNJIgkgXHI8/VTDcaeFYmk6mDQINPYifytmdYKDGsaGsaGtGgAgD0T+IjTbnXP4nj3scwNY4tLvO8NLg1u/7ZM+iZ9aAYBJ2Ai/qVIqfOEGwVFOdZPER4ig1Z1XVrwWj+Rj6H8wqvEXL4jXmqwHN5crrdXEfYIMXxVxmkKjKRflcCHmQQInWYvoV6DAcQZWYH0nZ2mwde8a6rPTw9NrnODG5nfudAJPQnWOispZWiGgNA0AAAHoFUTxKuQ1sfzbvG6051yeL1PK3/AJt/K2uqKK050udZ/EUGog0F6UvWc1EviII4jiHMpucwSQJ59zC8oJkEA2uPvpPReoqVduhnt7/K8mytb9o+qrOvYYSo4saX/uiSqH4iK4Ea0zeOs6phUXOxGJjEMHNpvBPM67IOuX36flZOIYgtDI/+xo26oNXZYeK1PK3o9p+6sSuVxOo3xak65juhZuIkuqvIEeY662shRTVeKOaWxUbGbK6RBmYMaWn7rmM4s8Zcg8pGuUt3gwRbmtGDc0iagBOZ5AImLlwP2WfDSKTAZBymR1Litubs8P4mbBwcSD+7N0drJnbborxxsAkOAgCc14j5rhYd5E2I0+zh+QqcbVcP2tJkAR87qRc16ijxxmaHQBsQTodCZXRqV2FkjzCRpfdeCeXEiWnebGN912sBjQ2kWkaOHLQi1vQqNV63xkGsvPt4tEyB0uqq3FM1swA11ViVs/1zXbUc1mUS1rW1IIB3cCInoCu14y8c3iNMuLQ8OIAOoi9gJJ1V4xUaGD/yH4SGa9Q+sNzEX1jtPToUHFN5j5heXq4wuGoNtj+IVjCCJLgI9bjXQpxa9M2tOifxV5cYwtHlcYI1HXotWF4gTqGiBBcSATGkcwkPTuioodiBa4vp1XEocaY9pLZtIgggyOhuqGcRcCP2honygZZkd+d1Fr0hqLm4xx8SYMjLcE+YAzB9SfmsIx5qhwDhTaIvqTe8AxbqEtLiLXvhpMjUmwMCCU3ErtYviDKTcz3QPqeg5lV4XiQqhrqfmaZzGQMpEQCNZXlePYapWcwMe0hoN3va3zOIsPSNeaPh+hUw2d1QtNNwF2PD4INrDoSrMZ9bXp+I1Q5o3Gbve62eIuL+vZUhodJ1y6GBvHr9VNbiTWAmoS31F4EmPQKNV2TVSmovMY/i8ZiHQJAbBEEmN9I6rlVvigRZ7pzQASRMGJnkkK9zUxAGpA7mFj/6q2d45rzGHxniERmgtkE25c+687iviV+Z9MNET5bHMHbyN7E2SU3X0WrxNmsnfYx3PvdcIVAB6e/uufSrmpQzAPBzQ5lrZRLoBv09Vq4nWa2hpE0wSZMgxmbfv/RXzqb/AKd0cZZGjuQ6+ysdbHg1Gv8ANaQekTmC8yGvIgWytNSZ08sgyuRRx1Vzw0E/6hdDTYBxuZHb7pEr6QeMU4BJImADlN50APVZcbxJjxAkwZ0/HyXz3i7a+cUmi7B4kAjuO+iv4XxF73PnI0zDp3dpYSNh9ldxK9TjKri9xboTInX7IXL/AFb/AOVP/wBXf1UqRag1yBBDHRJGkXkwJB009FVYwZa3yiOnTvqsrm7R6bT3UinzCUjS6w8rwDLf/UdtTYKadQXBqZ4Jg8p27i/yWdlIGQQAO5VjaA2AE33v3UqxNRwOUh518w2gTzHVPWrNcIGYENLSdLkm4tM9eyWrRbuNN9Lqmu0AOLWkkCQImfXWUwXsrtEgnoI3VlSowsLSMxPPb0WfMCBY30EcwqKrNLmTPP8ABsmG4akxjXHK0zaTyHbQFPimB4gAtvmmSZP2F+iqouMQ4zz3+uqYusRIE9LpVjY3H8pBjUE6fiFFLiAHlgXlxkEkuMyZJ6lYy8hoE6Dlv2VL6t/7QlPLfTxTpBkgC0bfW6gYk6guFybk7xPpYfNYPGKhriTfbf8ACuabjpUsRZwNzcg5nSLzaOpOq0f9UftAj+64/iHYchr70VzHg6uOltVN0xsfxCoHZjBH8Xco57LHQxlTOYADJMbwd/RJ4mnv0V4xI6JSLPElzXGC5r2vaZIykHMN/cI/UuuAYm3951mwuqaj7+YZbZhazuxVFKsH6TbWydnTlazVGbPPm5xoCLj6fQKMRXztyuNtdLjsdrKl7Ttb5BKAdsp15/hSkxaHEtLZhvL8/MlZ6uFYQAZgTp1iT9AnJA1N+0f3RWIDWmZzGO3Qp040Oxjg0tGUt2E5SHHV07rPhnBr/FyjxJB1JEgjn2UNHb3/AISz1/HT1V9aeca2cQeHTMXMidZ1VeJx7ntyn9sBuou0aArN79/NEgc0qRowuJDAR/JpbqNDAiIsL/RVZKctcR5m6Hlbl2SPcOSpqOkz20AFrDQaJSNzazQ4O1cGhoJknKCbXN7kqtmQO8rdTJPI7brCTExa87IBO0WmL+o5cgtT+sfjpg9B9ULBnfzH0QpP61+OgxvNWOdyuoEj9wInQi4/yo/TX/APUTYdwpFopNtJ15+/unI6nTtZFTCBupDZtvCHUQW2dMAmRHrFkFbDoA0xpr7lWOAsPokZhRE3PWUtanG095I1SGasY4O/aRFp1Kc0gB7Hos/jCCLiOQ01tb3orDWkRAP1U3FzUMpgm/L19ElWmG6T1SiRpY/33nVaWVukHmLKauMlRkHmod1nkBHuVsa6+giNd0rqgk6zMa9J+yKylnIfdAaNz+JVzCTqDBHSx5SNVZf+P2slGUVANjy7KHVpOw6xr6q91M6QbzyHvVJTaLAzOoFyAO/NXE1Sah5+hUdj3ELa0QdoQ86gX5xseyXoOJYkVMoaLNbF+ayMAaPKI7WTYys8iKdM8s2n3V2Do/zEkAT33V1MVRfW/oB0i6HH1Ons+9FprNgyBsRE/YGyrDCQCBB2FvU6wpxWN7y3YmRItP0CGiYcWw7W4XSFOBqJ963upz620tym2vaSlIwUxP5JPZDWA5pOxLRzMxGmi6FRocIKqdh1LhHM88aB07NgWjmfmna07kTEm8x/VahRIIgW5o/T9T2V9JMYnDrJ3jRDaYOy0OowiFKsIMOrDhwoQHToqhP04UpzKhLqTHZrUA4fuMjTuNFnew5iRmzAWywQZ52ueypwuKLnGdNhBttroefqtDnhpzExJAubAmwtstsklzhDhc630HTkf6KGuFNuWM0GSSZN7xHPktbRMeYCbgTr25qmWaB2Y/yu+CJi+g3UVFEkB2YNcDpBIj57qii0vnOIG1wR99VsFLrKR1AxYxyIjZT0sVMwbQ6M14mJ2Fp7KGYYOdfOACZmwPK4K0BpAmAXAaq6li7hrwASLQRB5hBFam1wLW5S4DvE6TF4Vf6ZrNiZ5XuqHYxrXkMaBJAJO5mDHILpMp1A8S9uS8C0n/CQrMafRVOw/RdDG0SWECCToDMG/u6imLAODQ7kLj0KzGq5n6T+lz+EeBeBcgTAErq4hpjyNBNrTtulo1wCWk5XDUEATImROqeSuY7BvnSQesW6fNVvZlNwBsLxJ5LvzIm8fL+iwY5gibGLxGY+l0gwGkUBgB1jQb7rfQpDKNfUQfkkq0uU36xP9EkX5JhqWceUzHQ/lKzDEhx/bG8jbnPouiyrbX0tbsqHMaWlsDKZkbGdUiMFUPE+WI3kW6qA3ot7qTe/cyqqlEZYbY2TTGFsugFhk8gSPny7py0iARqtmEkSHnfTp0RVwQc6c7hFwBa/TokwZGEzoR7srAF0KzBFzfbr3Wfw4KIyVGE7woNM6awnxmE8QFsQNQdSCNPqkwHDPDzEuL3OiSTERyANtVYlI/DkC9uU7HqFm8OZDtP5C0+4WrwKme7hkiIkz/8An87K98RAG0E6WQYcoGhlBaoq0RmkSNJ0IPfkrgxWYnWctUqwoSBqZI0n5lOWyIMlAeOVk3jKqsZSdFswsQDGx1gpMvh26TeJ6T0UOrE81VRGtyb8vxKm6uY6FF+ZoIj36pnPG5v0WDaevu2qVhQV0XucSGuLWgm/7ieX7lrNVzALeIZJzERbYQN+qSnbROGTsm7upmYSpTDjpfUytNYtflzAgjSOuv4SltpNgBvyVPjMv5tOdkxeOpRrdfmf7Ja9BuYPLogagwCBe/Nc1rDIOcxAgDSEVKDXRmGm/JB1X4jyy1+osQB6LhVQ4kPMF38tTa3aVsjYQAbBUUqOUm5i9vZUqxpwtd5aMxkj5+sWVprAC5gDU3WaY+acP2MEfNBqFYEWNvuhqz0oFoEchZWtISCx5jlpCymt5gBO827RBWg05TeCO6DLTxMyADYxPPsnJUjLtHoq65IaYgnZQS91kjXn3sqxiGkwL+hurZCSFMKp5qzxZ1mecysjaszY2dl72lFRrnNgEtJ6THqrEqx5DS52YknX02ARTrAib3E/5WdmHIgucXEWBKuNP3ZVC1qxBENnne/2U55EkR05KkYcSDJJAABJmIT503BU+qARzJIv80Zht3RVphyUgJCg1QhLClIVLQrm1o2Wdj/VWB3YLSVY3qJPNB1mENdz98la0ToOfu6kWlcJ0TCkmLuYCBVE8h3hIJ8Mc1dTo9VmOIulfX3mPVAvHMR5QwE3gnpyHvkuM9hAvPyN11XgEykffp6Kel8tOEb5GXvlCty/3WJtQjTRXMrc0+VapmNFApnkkZXH+LKxtcdVIEDDyTBvvRT4o5JDVHL6qwWtamHdZzU5JM6DWap/uqMRUJEC3qRPRVOelBHS/qs6uI4cSzMDzH0n+y2urhc/rp2/Ksa+NR9VUai4bEfJKWjdUConNYlUDcMwmd56j8q7rNlQpylEWl3I/ZK++/2VbiQkJSJTlyQ+9khekc5US5yqc5Q5ypeURbn6KFnQqi7ZX09ChC1qtVMaLUwWPZQhQYn6n1/CqJQhZ1cTUF/fIKWi6ELOt4rcoolShA1A+Y+qH6j0QhPoSCrKeiEK4m/K1w9+qrJ097FCFQO/olchCyuJdoFDkIUVDdUBCFUQp5IQiGCdmo7f1QhaYX0RYLLX1+SEIqtyqd+AhCrP2QqmohCqq1KEIP/Z" alt=""><br><br><br><br><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">باید اینجا حرم درست کنند؛ چار تا مثل هم درست کنند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">با امام حسن سزاوار است؛ چند باب الکرم درست کنند</span></font></b><br></div> text/html 2013-04-01T10:21:20+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات این نو ضـــریح حضـــرت بـــاران مبــارکـت http://lljanatll.mihanblog.com/post/247 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQVFhQXFxgXGBcYFxccHBgXHBccFxccGBgYHCggGBolHBYYITEkJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkHyQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAQYAwAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAECB//EAEgQAAECBAMEBQkECAQGAwAAAAECEQADBCESMUEFIlFhBhNxgZEUMkJSobHB0fAjM5LhFUNTYnKi0vEWRILCByQ0Y5OyF1Rz/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMAAQQFBv/EAC8RAAICAQMCBAQGAwEAAAAAAAABAhEDEiExBEETIlFhFDKhsQVxgZHR8MHh8YL/2gAMAwEAAhEDEQA/AETyHlHKqBtIahQRn6PhTYQnqonyz98RGkuQ121bNvq8NX6PYmMOzQoa8jrAKYdCoqlcOP7tEXkz6Nza3DL2QzTqAp84WtcANnbM2/tES6O3mlr2N7dhvaCsugPTUJ/LSLIoYvSqVQyBfXgTqxuP7QSo6QnNLfTxKZUkAhQxnkXKGc0EbNCEgFbsSyQA6lq9VCfSPsGsE5KKAjFydIXqTY6phYC1nJyc2A7SchES6BiRwLQ3iQpIuAlTFkpLiUCGO96cwixV2gWir5Byioyb3CnFR2Tv19P77ix5DGhQw0eQco6Gzjw9kEAK3kMZ5DDP5ByjPIIlkFjyKNKoLQ0GhjPIYlkE2bQt9c4i8k5W7IbqrZ+rO9ogOzWzDnQaPzhcpUMirFxOz/D3x35G+kMC6Mk8B9fnFmXs9hl/aA1WW1QsKouUdIouUMKqC+Xs+uMTJoeUHF7gS4G00HKM8h5QcMu7RMmjtEckShZVs59I0NmcoakUVsowUF4CrZLFNez+UU52xAbpLGxD3AIY21GQy8IeZmzxFafTplpKlMlI95LBuJJIAGpMDK4MOLvg8/RsxSCAtOEP5wyL53AsD/pbhaDOztn7ibccgLfhtpDNLpAbs3EGxB4KGhyiaVs4AWDXe1nPPjFxnZJi1OpCPNTiUfNS7DmVHRIdyewC5EZI2ZhJUTjmkMVszJ9SWn9WjlmdSYuSZ4TUzyssiXIQeQeZMUo+EsfhEFkSAqxHC3A5+IgJZY6tw2pQjS78v/AA8hjiRIQvFgUFYFlCm0UA5HPh2gw0mgcMYhk7PQjEhASFHfUAGcndxKbMlmflD74YlVTFyZTF8KJZmTGfCCwSCWCpivRS4PEliwLFsptnTA5mrxqIbCkYZaBrgTmTpiVdo1tbZspSV1Jk4kIdSSkfaz1IG6AoB0SbM4uoBwyfOMbGqVzxMUqQuUApOHHmoKQFE8LE6cQLEGFarlv+hpcdOPy/+uL/AC5+36geololt1ignEpKA+qlFgPeewGJJtCzvZvnBioo0KUCpIOEghwCxBdJ5EHWOaasp581chKwqYgEqSxZnwllMymJYtrEjmjO0mJ8N6bSfuA6KWmagrSlQAWtDKBB3FM7HJ+GlxE36P5QWFXKxFCXVhISVAHAFlYlpl4zYrKlAMHa7tBI0MHF2Vki07qrFSZs9wYrL2U5ci35vDkaKI5lE4aAnuVF0KX6M5ROKEQwIoAVNqkAkDR3Z+D4VeEBq1K1zerp5/2oZwlMtaJaSXUqfiSXJTZKQQXbmQGqkNjjc3VlU0V46FC8MCaLtLMHLAnibWvyiRNFyhkHtYiXNElQnApyOBf3v3QYpJQ7XHugLtGaTdJYpLB9QrdOKzByByvGqyqqurQmlEvrcaXKi4CH3+0s3c7XaF69zRpvYOrSeDfGN0srEkK4h9PhaAK17TUplJk4DUElgX8mawHMnvflkjf/AB/tKQoimnMhzhaYtCm0cAM/YYjkxmPBje0ppfU9aVIDgRT2rsBFQAiaHluCUesxcA6gOAbNk2Tg+dy9g7dy8oPfOX/THZ6NbXUHm15SniJs0/BPvgW3yw108Iu1lX1PSpdGiWhmRLQmwFkpA9gEL21emVHJOCWvyiabJlSBjJPDEN0eL8oBUP8AwtM1T1VXOmEG4Zj4rKiRDbR9HpNDLPkVOgziGBWSHP70wgqbVhwiawXDBF7ycn+y/VvcUq1CwiZ5QlAmzhLMxAv1Mtc5EiTLf0iy56lHi7Q67WnSadJXNUlOeEEh1HPChOa1HgLmAG1Ohk+ZSTxMnBdTPUla1gMlGAgykJGeBJB57xOcXOhXR5wJ1ZMTU1KCMKicYlAXARiyOuJgTbhAUnJerCyOEo3fHZd9lx7Lj8gLtLpLV0dNOn1UpCVrmpTTynBCUlPplBuwSTndT5AiKs7aCzSz65SVShUJkSUAm4RjwLWngMU5RT/CDrDptzZtRVq6sYJMjJUy6pq0nzkoDBMtxbE5PIRN0n6NIqKXydIwoCQhIHohLYW7ClJ7ofpbBWbGkrirbV16bbfT7ltFGgpThAKGGFssLbrcmgVtjaUuSRKCkdYUlanNpUoXXNmcEgO3EsOJCZs7oBtNH2YrlS5X7pmO38LgDxg1sHo1JUsyZTrp0LCqmcs4lVM5J3Zb6y0G6gLOwvvRTm35SeDhj5ter9Pvf2+wC2nt/aNQ/kdIUSFAhK1gBagfS3lDCNRbm8Q7R2lMp5SpA+02guWEJlU6CUUsktupw5KIZRzLhGgBPoPSyrElClEhghSyAC5CQ+YFsmGUEOj2xkSJSRhBmK35q2uuYbrUe92GgYaQnHFuTSVUH8RGME3FV7d/zf3EugkzkStnSqkJTMVOQCkBIwpSiZMQGTZ3lp8YK7Z6QdStk065qQtMtSkqQPtFthQhKi8xVwS2QPa2/wDiH0Zm1aEGQvBMQsLQq9lAEXIuLKzGoELtHsGdQSZtVVTuuqES5ypKXUUS1YVLWp1emo6sMzm8ObcdkVHw8i1yau35d+7G+t2pIlyutWrCgLwEs+9i6sgNmy7PyMUOk9ROSJSKXq+smzEoSpd0sUqWTbkiLE7YNJV0khC1BUlCEEEKbzU54gbKzftMB9odKacTxODrpqZSZSSgPjnzBgAl8QiWVk8cYA5jJi8eNN7J2m+ePb6lSm6ET11C1TqqYZUwJM5CXR1hAbDulhL5ZtbnDlT7JlyZYRLQlCBklIb+55xz0f2t5VLE5EtSE9ZMQygx3F4XuARlloXGkE6qZaBUqTKzTyN6ZPjt/wABqZQ4fXLwjcmUbuLafXCLmF9P7ZRPLUCRDIsyPcUdo0hKCE8AeAcMwJ1u+Wka6PrAsHCWJYs4IUBvMGBZJNhkrIGDiiSGY55sNRnn9e6pQUakk2ZPmpu+6xABHEOb68dAqjVQzSS8dqLRDSeYHza/bGTXMabUY+5nrc0q+eURLw9sTnhFMSZePeYqN738HyjHmlJfL3GRruTJQxcc++LASM4xKBEiRD8OKXcCUrBu0tpplOGViZxuqIPeA0BeiW01y5JFUsrmla1Yky1gBJVugONBpplpBvaqw47IpCYIw5+rljyuKrY048acN1yXf0zL/f8AwK+UbTtiWfW/CYoJWOUSS1Dl4iFr8QyP0I8EV6mtqT5c5OAqmpSfOwOkqHDELgHkQecS01bKlISiXKUlCQyUpSkADgA8RFYeMXNEA+tyLfYLwlVbgjpjtATJQRgWHVLSSoDJU1CCLE6KMM9JX4yRgWltVMx5BiYWduqxCWP+7IPhUSz8IY9m1AJIjT03USnNW+bBy40sey4/0T1c0pSSA7aQsU0qdU0ihWS0oWpUwYAXHVkkAFuKSQ+oYw3FMRrYXMac+OaWzoRCaW1HkdH/AMJkle9Ur6r1AlOJv43b+WPS9mbGkSZaJSJaQhHmjPV3L5l7udYsS5gULCJkpbW8BhcmlJj82fJkVTfBNhDMIFbRUEi/jwgqgwPrpZJBGh/vDsitJmZOrB6alTgFgAC4PsftYeMTSZqn4Dm5A+ObDKOk0mTFjZtbX0fK/uizIpci1xZ2GTufrnFwiLuivKWxY3bXjFmSN82yiDAnRuOmeuVosUyWWbvn74qKtmhvYuco4Wk6Fo7ILxxNUBcwcxaOgHsc4obUo3AWkHGkjItZ4u84C186oBITNQBp9m/+6MvU5YRhUxmKMnLYPy8g8cVM/Al4A0tbPffmJUOSAPiY7nTicy/bAT/E4KFQTDXSvVuRzp2Ikmzn6aOEl8jGFXhGito4mTJbtm5Lakdva57v7R3KD5e4/GI5ZB17jE0tovFFsGWxkxDZv4H4RCVW1fgx+UWCoREsg3EFki0VFlaYAWxAlmIsdC45ZgGLNPMZiHcRiFDWNGYAYCMmnYT32oOUlRiF84yrllSSkEBxY3+EBxPiKomhTYlrAy3VqDeBjqr8QUsemav3Mnw71Wg1Il4R7I2EB314wOpKBCSFBUw9sxZHgTF9RU4YW1MOw5VOOyFSW5LGTA8cT5IWGL5g25Fx7olEaoc0Klwcy0CJURoCOo2QVCwQqXiCSSQysWXDIMe2JpJ+0N+PviBALMSS2X1rHdNZd+PxtGOJqa2CkQ1M0JSVEFgCSAHsOQzjsp14RSq61rJz4wOfPHHG5C4QcnsBqjpjSEECYb/uq+Agb/iCSo/fJ8Ff0xJMVc29kdpVHms3Vyyu2djH08YLYhO25Okz2Kb3RNL2xJNsfsPyiRIieRCY5LdUFJRr+/wVV7Rlj0lEcQhXyjR2igsyZp7JaoKdZHXWQdoTq9v7+wNl1ieEz8Cot0dagEkpmHsQYl628dyZ19PEQzFNxdpATaaf8kE+vRpKnfg+ZiirajH7moPPAn4rEFptWkZkeIipMrkeunxEFPI5StoqHAPmbSH7Kef9Cf6ojmbWt9xUdyB/VF1VegZrR+JPziM7Sl+uj8SfnCW36GhFFW2FNamqPwp/qjlG1FEv5NP/AA/nFte1JX7RH4hGv0nK/aI/EIlv0+4dexqTtwp/UTrZbre2LyOlSv8A6032/KKK9qyWvNl/iT84qK25IH66X+IQ7Flnj+UXLDCfKHCh2iVyjMVLKBoDcnua14JEQE2DtBKpSVAuCSx4h8xxEHAY73R5lkXv3OVnhpk0cLnJSUgkAqcJHEgEkDuBPdEgjggOD4cvlHTx0UzOUVSmdUB/8SUgLmfLz4n5QfmyQLjSPKtp1iUzVgqSk4lOCQCLk3Byjk9VmliqkdDpsay2mx4rOltMQyJ0skvfFlcctQ8CZ+3pWk1HjC/KrEkPjSR2iOzXI9dPiI4/UZZ5nckdHF00Ma5KNVRylTfs5m6rQKJwnsB833QUo9hW1W40cgEgMHxZZ5+EQzqpBSzp7frSK1DKqGxISgg5HFYhzF45Jbz+oc03tEKTujwZgySx1btvEVB0ZW2/gU5sXft9GMEiqW+6gPriv29sVZGyZ8olTSzxuo+5jDHlx2L0zqiHaFMhBIwJxA5qAbwf3+EQUspK91QS5IAKQzA9l7QRNLNXZZlEdihy4Z84z9GTEAhCkof+InuLNC/Gjd6hyhtVbkiNiCWhSlETG0Ccr6HX2awAUSVOMKRwsfFheGHZ+xZofCtF83CvrnHc7otMJxY0PyxN7ouWSLXlYCai6kAVSnuFi2W63s+cGNm0CZ6DfAwG8A47ha8SHotNNzMlp0ZIUAfbnEk3YE3AUmZLwt6hfxeBhkSdyZJOMuChU7OEkEA41MT1jnCLsA18mvFKkUt2LL7ri7aDnBOn2RMCSnrAUnTCpu6+UdDZS0k4VoSeSCfeYjzx1bSLUNqaJZmy0GXiK0yyRmoi3bccfyjmh2RKSH6xKzooG2T3vleIJ2zJswFJmpULucAHteIZGx1y/Mm55jCPjDF1GNsX4U+wUqKBDOVICGcure5BmPbAfyIKWChBmDMpxBNnyc6Z8TElRs+Zmqb3N8ImoqrAkJCVKIzO6HvoNBAzmsnyEUHB+YNSNrTwyRS9n2ssAcrCL8vb9SkMKdFuM4fBMLcjbuNRCZaixYlwz9rRqt2ioJxYFW0CvkmAwvPjdwVATx4pcjMjpBVFSR1UgOQPvFFnLaJhmBLEPds+fwjzjo/UTJy0kS1YEqSVKxEtqLYb5GPRwXPKO50GTLOLeQ5nVQxxklA4XVyzmtPiL9sKPTKhkTk9ZLCZipSsM0INwkpxb2HUOk9injz/AP8AkBTBQSGKikdoCSX4DfTft4Q49FJ1SuQaiVLQeuUZjlbGwTLyYh2lBtILqIXHzExS0ytAigrKZmfD+66WPC5LiOdp11JuukqLuClQcdp+DxHPl4lqUqUxUSSAnUlyLDR45wSwLyWH8LRxnmfFM7Cxqrsln7Wp8gRlqrK2mHMnhBzZCT1KFBiCHFyLEltDdoUKsS/RSg8wBb2Xg10VwFJDJVoHAJBDEgcmPsg3WVVJA/JumMcqaoZBP4j/AEwMnbWKypKELLEgqSLWzAJZ+EbqNnomqCWZIDnDa+gJDQRXT4AMLhL2ayeBGdsjrnxtFfDY/QHxN7BZBUBuqRZ3Le57j5xPLlLRa80m9iBYcAVN7Ygq5tt2wBueOWjZ2jqkqL+cCksLtYWuwcnwPyr4bHxQTzyomRVGXdcualFy7JUBe5sskjWwMFUAEAhTA9nziWkZSWzFuwDx7cvCKM7Z8uSsTEIAfzrZva4yzIMMXTwS4FPK2Tqw/tT4QPqq5lFCBMmEecQE4Q4e5JF2IPhEm00dZhlhO6okqGVssxo/uiWXQhCWSkgC2736JzH0YqWCD7BRmysjEoEFGFOTlVxxfCTe0VsISrddanAAJ9zfGLFZPYFLtbeVnkL3zaBPlQJBSdSWL5kFyfHllxgfAx8UEskvUsTp0xXmyiCbWUlshY3ucstY5lFKh96Uq1ScOIdt8ucFaUdZk5seIAtmbNlpEG1KQeelIxJyUwfdD8MjcawXgQXYiyt9yoKZDXmnm4/OBa9qqSspSlS0pJCVBIIN8xyMGJ855Qc+cQn2Oc/q8LMuaocVagBnHjYxNDh8iBvVtJhCm2xNBOOUSMxhSAe8P8Y7qNqrWGEsh9cMtz7bCKUqeVPiLF8jnE8kDGL6gZjjAXl9Cmoc2PmwZKJcreUhSzcmxGQ3QWyDQVlz0G7j84r/AOHJRfenX/7033FUdS+j0tPpTf8AyK+cdrGnGKSRxZNybbPAtoUSFJGFScCcRJVjviUmWBKGAqUxDboIALnMR7L0EW1FIBUFEpUVKDsVKWpS2cC2InSPP07BSskqUsnUqZz3kk6wx0BnyEIRKWOrSDZkesSfR5xXUZ4zjSNCxTJdtSwmompcsCFC+QUH7rv4QNlUGJPWzVEoLkJawGlwHduPHvi9tucJkzGTgUU3AY2As+Vn8HjJZQmWGJVuizWyGR4EcHyyyjA16G6N6ULO0Zoeww8BBfYih1CiGStJcZckli/N35QNqaATFnC+pIsyeOuXbx4RlFTzEbiXYKBPgfys0UWM2yyRiUVPdrG2Qa+mufKLU2pU5Cnwl7E5WuLMG5305wJo3BXiOtrPoBcdh4c4kqa2VKQZkyyEcQ2InIAa+wXi1vsXa7lqdR9YxBZyHBDFuICQ2K3faKVHs/FvJUMBSCNddTkQz3ytpC9tHpSuZgCRKlIKpbjrS8wLdkkolDCLXAfELOwMVk9OUoVjkCWJPVBQlEzE/reqcYZSkoL5tZVnDiHrp5PhCXngkejyZo9ElI1tl/tBjirnBSSXFg9lEjQ5jsgTsXbsqrTMVLS06UooWkHMg6KwJxixY4QQ3ebW0d6WpKiQpnDvYZq4WhU4tbMbHzKzdAsKXmFMHzPpEq1HCL8pQJBe3IuG43y7AIC7DpihalKIUyUgAGznJvw90Hp88ISVTLJSlyTctm6hFJEdFCuo+uJUDgOQyOjO2j8DA9Oz5a5ikpXaWooWEs74cQBL2Nw4bTwXtsdMp81KhJlTZQZTKMuYZjJWAQGKQgqHC4BsXvENTtKoUuWqXKWhcvEi0lbTAlLgEYxuEjV2YsXuW/DvliY9RG6PQJM1LYQQGsDblfkG00iurCo4bc8yfb32EAtm9IVzV9XOlYFWwqCVhKjgcje805tcuOGUFyyrKdiGazdo53yhUouOzGqSkrRSCEJclRVZOjXcA63tClSVOE2N+PHuhqraMpCRiBGENm+XHk0AJyZclcvE2EsElz55BspJYizEHiTlYEYxclsDKSUtxjlUcuagqWMK2sTm+hyte+d4l2MrHNl8lYvw397RDTTwxIZRYkX+tLaZvFPZO0ClQKEh2/e4637PCDUaKn8rPWKeY6QYlJhDl9IZ6UmyXZwMJ+cUVdMqq7dWD/AfnG2OalucxpgyRNzMF5Ez7IfWsKiaksd0CxOatL+tFqTtNTYLWA1Vq/73L2xgeyOmmqLm0UupRZ9whnazRp3QlIsAE9uQt4X743TTXxPnhP1eOJbBAfvvlu5keESu4SIgjMjX6+ETUSCVAcxx0jrrQd0YbM5dgHyzNzHFLN3w/t9mcSHIRJtKpMlM5aEYilylPFRyF8hm/KFKv2jPXgC5jJU6sKZ0iXhOBShhVgxm40Pa949BpJgClEnXjybL6MJG3qJaJ4LFQUtSk4JElduqV5ylFwp9de142dPpbaoydSpqmnsCKepUVIeYvz6M3r5fql8k+LZ6QPFQvqvvJlqcf5+Xn5Xxbhrl3wSpZanRuzPOo/8AL0wyCudv9sVjJV1XmzP+nb7mlH+bfJ+/D/qjekjGqLA2pNlLmGVOKTiqr+VS1PhZaRvIPa3jDrsPaM2okHrkhxhwrFwtBSlyClKUviUxZhlCgmQtc0oBWCubVpBIp2dSUgOQ5Ifk6tY9No1BElMsEbiGPaALnvBMZOrrTXc1dOpar7Ek0plndADoew4B9Dnf2x5ft7pHUrMxM2cmSMDmTjnIABnYN5KUbzoYEqfOzWEendcMQLvY6/KEj/iFLUMU5KlpSpCZZCZ/U74mJWGxpKXwg6v26L6ZrVT7jOoT02hTqFSmmOqnyqQz1frpN27Y7mqlY1FqZ+sqDlV6yPf7okn1anmfaL86qZtoSuCSNPCMmVpKvvF+cr/Pp1kfupyt48o30Ygl0VMkqnElAUJMgIMnr0nEqXhGIzL4bnzN5ngv0IrKiYkY1dZKUgkTPtbTAVWCpodQYDWz84XthVpBVim2wSfOqhMyQxZh9mf3hlpnD50cQmVTJQVFfpYiVK4q85Qci5bLTKMnUVTQzptUsj32RarEgy5Sr5agNe94TqlEl1YRNKsV3Spns7MOPPhyhqr5zITfu+vq0ebT1IClndfEXJ6n1k8VWzycZdrIwq7oLrlumMez6hMqYEyhNCFzWUFJLJxDdKGSlrgOLi5yyhgp1utBU3nFgwtct7zCz0SSkArJQfRAAQ6VBROaSQAeR0DtBybMASkg5KLd5gMr84XTqXhW2MU6QZg3c/p4FTdlKRm/hFOlrVhSjiUQlAUA6uJHHimGAJJQ5JdjqfnC1JsCaQlLLpPYRENPmogcPFvzjcxTJPKJtkoBK+63cIGZqTsu0c3tyMT0RGIB2uBckaA35RFKl3PYcoloqUrHPGDmcglL6W14/O+wyPBamVfVEspNhiOWY4MS57b3ilKqFTFJUtnLZMAA7j3xX2nKKCUqcFuD68XH14RNRptL4215CCitgi7tyuFPTzJzOoWSN472j4Rk+fIQkVhExUtayiYsguVS56m+yWWGHLix4uNIcukSmk3NusTcqUnRTXF35ZHLKARmjin/AMkzLDfT60h+GaguDPmhKbW+wDpUJ+zZCPOo8qeafWA84+HHWKypY6obifuNKVeXlXMuz978oYUTkuN5GaPTm8eUDaiagoIeV90f1s/9tyHt7o0R6i3wLfTe5BUoZaiEEETKsgpoyCCJYYg4rF9Yc+iO2VzUrlTRNUtCArrFpUkqCkA+kSXBVxyIhPVPliYXVIA6yq9OpNurBy+GkH+h05JqJuEyyPJwdwzXYpRnjtxygeoeqNUFhhT5G6ZNCQSQ4CVHjk1ss2jyzbVZOqSuYpNQEmUVJlqp0zEoHlASycajoA7M5cx6XXKeWv8A/NfHhHn0wow5SvMf7ufpNA010eFYZ6HwOyw1dytOp5gUsYJ3nVedHT+oPH46RIiVMK3wTxvy/wBRTDOQxvl36ZZwZwAZBLPNylTOHMvb2RIEi27mZYtINnQTx+s4b8U/Qzvp/cC0clbhxNSwkG6adOThrC3YcoIdEambKmolFC+rUGOIyt1XWKCSMCn9IBmjYYtunJP+VfMt9cY72elp0k4clJv5MEt9p677uefdrAyy6k7QWPA4StMO7TXuDNn9vEwjTSkKWSouSos/JNrSTy45w6VhcA8/i0JO0JKyVKu29YddlhBs0weocoX072L6nHqOpUwy14wS7sobxBT1ixkJSRlro3bDlPVugHPF8YR6hRD2V6T2naTTxm8+H5u0xLgfxPF51wysS0xaLNJMdMwC32Zv2X4QbVN3Sl2NxC1Mpyp2UkHBMO8WFgNe+DElTpBPCMaVGeT2FecpwQM9O2J6eatClY2cszNkw4RTlU63dh+JPzi+miXaxy0vn2QXJsSotU8178jE+z6jAXDWOotYNFeRSMSCoJId3JFvnp3xNQh3DpbGWf6cgi2cDLYatkVqubiUo/wt+IiLGzMk8vkIr10u5CbnCMuRJLNnaJNnTWCTnYZadoEFB7Fk/SRTSHBL9YnIgeirVVmZ/hAFU48V6ZTJfq9kGNvb8rCA/wBqlnSFOyVeicr2fIG+kAcLHzC4P7EHRu/4w2DtFEgmqcXXmjKdLDZwPm1RwE45o+zP+Ykj9b2RakSy43VZo/UJ5xV8kKkkBBG4R/08sZzHyJyhsKK7m6panUesmZ1H+bkj0BxHODPROcTOUCpR/wCX1nImejLeyRa737YXp8heJW7M8+eP+jl+oOfGDXRGWtM9bhT9QBeSiWPNTqk3yy4Rc/kFp77DjXp3Fabi9D6uV485RUbvnXEo51X/AHeDR6JPJUlQCT5indrFjb2e+PPEpW363zSPupPrAj8hrnAYuNxk2EjMS53km839aotu5W+jq8a61Lhyjz5P6yZ6hfKOFTCAScYvMuTLGn5xuWpQYutscq4mSx6Ja5yiu5EU0TEYQSqVZCD95P8A2x4RPRrR10pjK+9OS57/AHo80GxN9e6KyFqwedMG4P18kfruy3wi3TKV1o3pjdasXqJagWUkh0gORyzhklRGNVfI3H4H/dmY8/2nPCVzA6bFQzljIr49v0Y9FVMdAS18XE5O/wBBn8YSp2wZq1TFg5rWcAVfCVKbldKsn5GF4nHlgZU7AdUpOFXmZK/YcUnhk300PyZjpSOY/wDUGEerQpKVA4wpiC5mWLB8hm4H0zu9Ph6tFi4Skg4v3ciG489ILM1SBXDLGzaSXNXgW/pgMfXSEnvDPz7ouUqGQGLgWfi1jBKn6PSyQbvY5n5iCa9iy2IuH5n5wnw5WZJb0CzMEamVAirUz0pDktAwbQKyyWSNVKBt2JirfJsM2qQpebaGxyYcIhSRk4zLC48Twvx0MWZqZZL4j2n6tEa+rGSj4QqTsaiuasoFgMuDudMsosbMmAlRWDvWLcLNnwaKtSUcfZEuzyjeYnJ8tbQSi6LvsWtulCkkJBCQpA3jcO+qWfs1eAy5aSPRNjYhXEAs2Xbo7QUnJCkpGIgYnJHJ7XBGjdkdyKOWM1LWeeQswZs8z7IKMklRAPS0GMtLQhRBTYKVk7ceekW6/Y65KSpQRhCQSWU/nW3cV7H2HKDWzqdUsKYi5JcPln3Znxi4JymISVlNrK4jJiMtIJSsh59PpJRJJEtx1n7WxIbj4d8F+imETlYQlxKOWIep6wPKD8qlSUBEwKV5zkPbEMJwubG+YYxum2emUoFIX5pDqJv5rO5zAHvzgnPy0UkkXFzUEEJSzpU5xE6acsuEeeqp5a33Q90vhuzAm/xh6lkbzAuARnkL+2KlPsiWAD1Syb54ym4ALglshmA8BGdFMUxRdaQlKUnEW+7JAcal7Cxgn/hGYhCFJVLcqQVJMpLYUuCE3vZT3AcjIQyJQesx3FmukkjgR7fGNzHcFlYr7xPPhE8X0JSPO1bPUEsQEkJY/wDLosQvFckszDPui9TSz1mRP2hN5KAzsWYXDWf1bG8OAkDEVEPiYEYRwYk8dfGK9TsqRdYQQp8VlqAcXdgWzGTQTybbl1SJUTwRhwJxA+dd9GyOTQLWplEWzzva5sIv1ExIKbXJF9GsGZtM++KSJ5xqHV6lje9zC4+hUn6mKlhT4gFBWYUxB+mjiWwSkAZW7B8oJInL/Z+0xdlLXn1ftPzg+QZNUNNErdSc7DnpF6VCmioqFXCSMN3AJftzcRfotvaLT3p7WyPzjYske5zppxdHnUsrUXmS5j8cK/lBCh6xIU0o3OqFG0MjA5xwo8Ix6d7OkogRcyZ+z/kV8orz6pabKSkHgUxfr9rBLpRc8dB8zAKbNKiSbmKtE4JF161biUpJNgAjMmwhgoOj6koGNW828AAw5Dev2wvbLCceKYsSwnJzcnk0MKKmU33795im3RaZYGyWUDiIZ2DBrv8Avc4sCnPrH8KfnAw1EkG80+B+UaNRJ/aFv9Xyi4rYKwwmnPE+CY2qmIZlH+WA5rKcX6z/ANvlHC9oUz+ef5vlEaZTYaEm/ne1MSeRA3Ksv3kQt1G0qZIclZ7H+UQJ2/SapmNzLRe5Er4QzmgQD54/HL+UcKkJAzT+NPwhfXtqjfzZp7lf0xEdu0pLCXN8DAtMJKXZDCoJ0UO5f5RHLUOIPas/KBP6Qpj6Ewf6T844RXyQPMV+H84iUirDRmJ1Ugf6zGpk1BDY0N/Er5wEmbXkj9Us/wCn84xO1JRykr8E/FUGC5IKCVJyxIbtX/VFPauz5St+UpIU10jEArxJY+/2xwNooy6pX8vzieRUo9Q9jj5RTQM6oFyZahofGD2zaALDul+F3EUpt1Wtqxv7RGIqEpuFX4gwaSfJnaDqdjWchPbvfCJZGxSPSHgYrbL6QAsJncR8RDDKmghwbQxRixTQrGbA+v61dkABPF7n5REakcYllz+cLUDXqBatlTdCkd5+URDZU3ijxPyg314iKZUgRehlWU5Wy1DUe35ROdmzPWT4n5R2mpiZNSIHQFqKv6KX6yfbGxstQ1T7YteUh40qqg0mVqKitjKUbrSB2H5xn6BIymD8J/qi4KiJBPg1CyrQhbeQpC1IxOAbtbh8/bAU1+BTFWG2L3g35N7YbOkiwFrBR54DKA5DM9oH1mpztnLWo7qiki4PopJGjcgx4+2Rgrpnp8OV/Dx0L054f+eTdHWzFYsSiSFNkwyGTkvnmYZdk7NUpaTjYEsC1lJs5HG5blChJnFKlIJKlg+alOYYXc6XbPSGnY9WtXVy2KWvZ2LuS7mwv3sIucdy208D0+98e/ffdfmOH6BT+0PgI7T0fl+uv+X5RIKqNmqiliR5fUcHYMv1l+z5Rv8AQEn1ljvHxEbFW0bVWiDjjQLZpGw5Q9OZ4p/piVOzpY1V4j5RD5RGKqInhpMCUiSZRy7XV+KK8vZEr95v4jFOuVNV93MSnkpL98WaCasJAmEKVxSGB7ibRPDBUrCEnZUoZYvxGCFMkS/NJbgS8DE1Ed+U8IOONIpsT/K4kRWwuCrjo1nOCeMLUMflka8qELyavnG/LInhlag4qrjaayAflcZ5XFrETUMPlkYmrhf8sjDWxfhomoYxXiNmvhSnVSVWxlJBzFteebEA90cBaHss5BrhhmxHEg4j39kEoFahkr5hXk3eNb698DZlATnMwjXsighScIAUSHcF3yDC/IcYgExBbfBGZdsilrdrvEeJPk14uvy4lUK/YLjZMsHMni5f5fRi1IlhJcKIJDWYW+m9kAlTE6LZJcm44FIA4DejSig+m1tCOQz7hEWJIGfXZ5pqUtmNqa2O0V8J5mJPpMkpHe7X/licVSQrEVXAa5GVvlF6DNqGk1scmrheFc4eMTXRNJNQxprI7FXC15bEqK20TSKyMPqq4xNbC+qsjjy2K0kjIZhXx15dCwK6MO0Bxgki2xeE6N9dGRkGyHJnmNiojUZEohvygxnlBjIyLIZ5QYzygxqMiUQ4xDhz+vGNONLfTxkZFkJEzm+uTRyCOH07xkZEKNlYd2v2xrEHduGp0yjIyIQ1iFrZM3Jso044ZczG4yKIdpqI35QYyMiFm/KTHSKkxkZFgy4OjUmI/KDGRkSS3BibFQYhqAFi/jGRkSgj/9k=" alt=""><br><br><font size="3"><br><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">این نو ضـــریح حضـــرت بـــاران مبــارکـت<br><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">شــش گوشــه جــدیدِ تو ای جــان مبــارکـت<br><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">ما هفـــت پشتمـان همـــگی نوکـــر تو اند<br><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">این هــدیه از قبیلـه سلـــمان مبــارکـت</span></font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="3"><font color="#666666"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></font></div><div align="center" style="text-align: center;"><br></div><div align="center" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhUXGBgaGBcXGB0WGBgcFxgYFxccGBgcHCggGB4lHxgWITEiJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8kHyQsLCwsLC4sLDQsLCwsLSwsLCwsLCwsLCwsLCwvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALYBFQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAAIDBQYBBwj/xABLEAABAwIDBAYGBgcIAQIHAAABAgMRACEEEjEFIkFREzJhcYGRBkKhsdHwFCNSk8HhFTNDU1RicgdjgpKywtLxoiREFjRkc4Oj4v/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAuEQACAgEDAwIEBgMBAAAAAAAAAQIRAxIhMQQTQVFhIjKR8AUUcaGx4VLB0YH/2gAMAwEAAhEDEQA/AMTh8qQmRBWJbUQmFbpiUgqymZkHLmiLRFXLmz+jyKgJUIywBmTAkQD103MDlIBIJTUmH2c+lEqltAKYWEKVIUtCicxVZsZAsiBKUwckqriFqQSFBEDc3R0gBSop+qlKd3fByxlMWjWqmvQ1jT5NDsx5jGJ6J1pKHQMyFtgAKCYlSVcI4g6eaU12MaOEfEBGcXnKMqgftJiLwZHZIi1dbwEgKbVJCC4smWwS2Com280oIg5xeBebACbPUvGPpLqiZAKzuhQQhInqjLmgcBEkmK5mt9ipXVPk2eFxjGIbzBkJUCUkZExBhRhQAzAZY5jMJ1k1uMYbS6gJQmLWKRe/G1wbiuobhKQBACZTJ0FjvSbDeJ8agO08OgkqUXFg2CN+w5r6vK2a0eNBblGC+JmoxuEZWAsIbmCUyAYnsI7jxvaDWbfwaeCExrcDMqMwGljdJ7NKGc9JVkQhtI0gub9gZgoECe5XhVe/iFqBzqKuwQnygTU7nNPr8MNluTFpnNuhvMIsI3rxaBm1zcdADV36PMNq1aRbSUg8vdBtWX2a19ZAFzOnZc+EJ8q0mw3vrEi8qSNRHfpw4eypkqZt0nUPPFuq8GjRgW1AqCGzBiQka2NoH48TT8HsppYVCEGIkFIymRad3kBFHOudA3CEW+0d7MZE6d/zFV+01unDOhow5lOUA5ZkkkJMWURYW1IuNat2nubLdbFfjcFhC44g5G1AiZAyrETmKtLGRCrgpFgCkm1b2Q2lKCUIOWbhAIM6WA7RqOfGs6j0CYLW+oqXM5sygvtIUFRwE2HdWm2AkssoQtSnFCN4gZspiAtWhv3wIBm5rOGTXtTHJwfyO62ZJ9AbsS231sx+rA4EXtzAM9nKl9BakS2kQrggAFJBIBsQQOOnVGkwTmFTaD3fke//ALp6N7eHPUg84435U6JAWMGg6tIN4SMoE5SYJIHGB5nuoYoZCsnRtZo5CdIEpiToD/3NWynQIkgTPWtNpte/ya50qJJ3ZEBRm4BjKdO7j20VYWkCHBt2AbbERbIDYkWkptaYjlwqJWzG5s03BCgoZUgdlovx1tc86tMvYBpbTSdPOo3XIMXTHMazOh+daGCK9WBQRAbTa1kIjTSPI+JqFWxGiCnokgEydxPAAER1dBxnU0b9JSFjMk8IIiDrwmpE4iSQkgyJSNCIF7HWhbcjsDY2I1l/VJB5lI4aWjtkeOnEFzDtmdxEyZlAEQYEg9g7omrArKF3BG7Oa/M2tztr2+NPt9LriQ22Ey4pIK3EdKEBIKp6M2WTlAgkRM8IpSnStlJbj314dTR6MNuf0hJAMWuNdQbWgpIkGghg0ACUNxw3ReLAaXOnl2VX4fZOJwziQT0rZCAvMhKV3UN9KguIRxCuCQLmKultgkKiYNrmxEkfh5eNOE9e6MpPaioZxuGUstDo0OZoKXW4BupO6YykmRAnQiwua0aGmrZmknjdKdZtwjlWK9KsF9YtKplQSrtkWPmAfMVV7MxrzQhp1Td5IACknURlUCBBzaRWtM8389om4TXB6DjmEKVAbQAIF0pF5Mkzefj4UAnDIS6FJbbtMjIBIk3IAvHbyF6pGfSd1PXQhySJIPRmAfsnMD5ijcL6VM6KlsnXpBlnkMwJTw58qpV5N49TjnwzVfRWgCShvdzTugxxEWvy8OVZTbe1GZytoRIJAhKQB46zM+zjdPfSbayktSmSgiMyTY8hIsJt3yeN6yeE2a7iCCDlb0zaSOSRy7ePC2uD2Z0OdRpAynVOryNoSJIlWUFKY0gDrKsIA5DhWr2N6PobTKkJJ1uATykniY8uFH7L2K2yBlHibnuHIVYEUHO36Gc9I8MgdHCE+t6o/l7KVS+k5/V/4v8AbXK2i9hFIxiF9CErW26iGyG09IoqSlYShCVhtKSn9WCo5lSFdYkgllsPKTnbxCFBJzvKSpy28JcBZQlCxlRv5CCIm4kVb2GISOkSAFZYXZbSjHBZG4bqkKgmSJgmnYLOChtxIVABStedYmVCMv0ltLdikCJvIkwI3Uk0arYm2ptFSEOozgdIMgQIJKCS0qbdUpbUeJBVYgVGw+thlLg3VvWTMKhAglUcyFQOETzofbpdV0WGSreU6SM3RpCVuENg5W1uFCd4qOdRJ60akk+kWNQ4tktghtLScqTwAkR4HMkHiEpqJJcmHUZXGLaB3nVOGXFKXH2jPkNB4CpUmhmjU7ZrI8mUm92whqnoJJHAn8dPbFRtm1Rpd3h3gef/AFUSb8ExW+4dsxsBagdBAFtQQkG/Dj50Xs8/WoULDMkakQFWIvqBc957aWw/rHXJGgj/AE66WFrTwrT7JwLWY5iA5B3QEyBnNxaROXhpx7cptrk93opwjhcuFf8AxF7g2S5EqISmd0aEka+EadtdxOVsiVDtmABaxJkcRp38qnwwyN3sSTN4i+Xt5e6hH3gJMTlNxAygRreBy461pkmox1M6lbdIrWVoC1lL6FAmSEHPBiVQkE21sBRzWNFxleII4NOCLcykZfOiPpxFgQOUkCb9+mnspqcbm4/5ZPuFefHqHHhI00kjeLOUAMPGB6wQDy9Zfz2VE64+ufq1NjlmRmj+oKPsil0yr3NuST7CRFOS8uYk95At2XgmhdTL1E4MDb2W7PVAPOQST35idKlXsx0aXJ1kx4amRpqdKnK3hEZj2bnnrf8A7pzrz17k8uqJ9tuNarqHW/8Aomn7AYbeQQQn/KsCTfUHdPPTXlRCcW76zClcoUjTjIzgeUU1a3LTm7erb2+2aj+s7e61x2XPtrN9TP1Gos6pUqCuidBHDdUO/dUTy8qFxygqLOgpMx0bgBuOSQBz+RRSnViYP/ifDt8+VdTiTade0EW74gVP5iZSTGnHIDYBdCraLOVVtbrg8OPId9TstNugFtckEG0EyCDcDu7jUTm0iniD2THLme/yoPEhCgc7SF8boCiNeYnhVPq2+UOMG0R4pxzpVJWCAnqmNSmZMzreoWX0zE3G6ePKII0tPlUD+EY1yrbA+y6ttMR9kLAI7CKnw2zsyUrSslJiDIkkqtciJmZtzsda6umyrJcUtzHJi7aVcFd6U4dORDqYnpMi4JN1pKhr/TwEXNZF1BTJEwk+Am4v4e2trtzCk4NRBUcsKvwCDB7uOk8OVYx5yZEWIt3/ACBW8rXB4nWRis1vyv34GLXQ61VCHqY47Ts46ojxSQAQLA6gGAY0lOh8RXo+wXkONJUAAYBIHCRIj54V5riFVeeiO0ylIHFBII5pN/nuqMi2s7ukm23FnoJprlMafCkhQ0Pya44fZSs7TPelR/V/4/8AbSpvpSf1f+P/AG0q0jwBlNnbRdaSADmSRcG4I5EGxq2wy2nRLSuiX9hUlozy4t25W7KqmWpA7tfAUnilNx1hxrJNrdGhU4/FLZxWRDaUqCVDKCClKnW1JkFNj1wsdwnjW+2X/Zo+ppDinUHMnNqSbwRwga+yvOJzYhxf8xH+UZfwFeg+ivpo40kNqMpAtPAcB7664NP5jx+uyO6XAZiPQl1sgSCbadutDvejzibRw/Ca2Oz/AEiS6QTHzarRxxCr24D8fwrXsxlweX3pXyeXYrAqRY849kmgA3lcRPefK3tHtra7bQkm3Er/APJSUD2E1nyylzFLSLkpyoE5RnzpKZJtGUqtedBcyOeeOjowzcnQb6KiHHzyE2BOsch2GrcOKKgroFggGFEoCQnMTBzKzzp6vPnWWxiHGHy008UEpT0ikoSpUyvdhaT0fCxGbSQCcou8O8Mo6R9w8ypYRPacoF/jXn9TmcGkj6f8NjWFJ+5qxj1L3jbtnNHODAJ17KhGLZBhS2xrbMmQOyYkdtUXT4XUpSq/EKc9+aKIO1WUCQjLHJATHnHbXDOWSe7s7lS4LRva7QsFTf1EqX/oChU42imd1Lqpi4bIH/lFUi/SNAEkKE/aUEg9ogyfCphtlcjK0e+beeXThVxc0q0kNJu7LUYwxdh7/Kge3pPhT28Ssk/VKF53lJn2E1UnbjunRgdpkj3D2U1zba0EhQSOUIWZnlelpkt3/IudjRNuuE/q7cukH4iuLLl4at/95P8Ax+ZrL/8AxQ7MBtJ/qSoe3pLflUqPSN7QNo4XymB/+wzzqu5JqtX39A7T9Pv6l+tTo/YTy+uTPfprUJxDw/YL8Ftz7xVI/wCkz4URlQY0ISYPdv8AbTWvSR1ViAOUpsbaTmMVnq35HolXBcpxqvXw+IHaA2oeSXCfZUatoiBKHfFpc8/VBqoHpK5E9GT2QRp2zFcHpLJAU1HIEn/hTc5S9P2BQa8MsHtrtCxURzCkKT3aiOMeFdZxbDostozNgpJ8799qERt8TdtWt4Wk+8ioXtrsqnMhUfzISfxPChRkvFj1eLLLENoiyjccMxEDnEj2VFh8Zlghe7FwYgiAAZiZkjmb8b1TIxmFVcFI7QFIvFriKTjyDdDxtyWFgHh1gq9GtxepKi+VT3NPiNoJW26gwM6FJg6kKChHff54+UIcIKZ7R4iD+BqXaOIxDY3XyocA42nyzJynzoNT2YJVxlJMczuq95r1MWWWRfEeF+J40tNe4NiDlUods+dQrXVh6U4YNPJTmSo9GJKdCR2cyCDzIgmCSBTLXWtUzicCZS7U/ZGJyOx9oe4295oDpLU1bkEEc6dWqHj+CSZ6fsLHRuk2Vp2H89PKn7Z9JGmQQPrHPspNh/UrRPtPZWW2Xi8yfCq3CugiFac/d31glWx6qp7kXpDtp14pKlBIGYBKLAacTcnSlQ21WCItIv8AhXK3jwVRfLXkbHMgd+lU+IxJJEC0ifxorabmncKo8U+Z8/dUJWTJnMKvU/N6KacInwFAMG1EtL99as8ycbZptmbSKYvWmY2+QBfQE+cAe4+dYBpcUe2/YULI0cWTp03Zo39pElN/s+zMo+0CgMCoOYiCTBUnQwdCD7hVW7iPn2Veej7/AEaVguJSXcpTIJFi6kzyMhJ7hWHVZpLG65+/145Ojo+mUsivjyC7aaQvEKSVQltRQBkGgTmvAAsZ1uZm5mrLZ7mGSgAlEgkEWSY1gibnhOh7jbP7ZfK8Q4oZSFOCYuCMqEj2C/bNW+yEIANgI5R2zw+YNc2qagnVtpfwfQYYxrTdU3/LLTZ+PZSk5W1CTI1XwvYJsNN3s5xRmJ2jmTlQyZtAU0VC0zEwB5HjQ6XjHVJTwVIy3Mbp1MX4cjpVqlhZShbZERYqJtrYRbnryNZXmaqjorHd2BKS6q4bWk8TCdeF1GY01optOIEQkJTrBUL2iTM9nlRWFUSsIhYVcEnKUyJmF8eJ0olxSpypSVKyzPqpnncTMGw9mtQsOW7VIbyQezsrA07OqUmdMx9pH41L9AcUre6MnSZUePOZop5kpsVlyT1SEwb8RlGYx2mpkYVZAKVrRBiAEqAmOYm+nxsTXZyvbUie5Bb0Aj0e7U+RPvJrqvRs8FJ/yfnFW+BxLubI4lIkGFgyFEajLG75nQ017GPKUpDYSBYdJaZsTlQQQTHEnwpLpZev7DedfbKHEbGOZW8gGb2gXv260xnZa+BRobmbcLRx18qvHcKU/bWTMJXBCtItp5z3cCCnDrJkKcEaAAGLWEEGBI91qPy0/DQu8gE7Hey9ZJj+Yj2ZaG/R7o9XN3OeWqewDyrR4ZSyVJWkJIEg5zCrieG6Ryv3mg8TnUtSEJ0MdISVIHO1iY8BPcRU/lsnivp/RSzR8lQhx5AMNK75CoMEchTPp6wDLCjaNJSdZBjUTzBq1xeHCE75KjrAGXiJJvwniePChVOuBOYQpPYL3B0Tc2jTv8a05o8ULVjfqZ7GYhKozIKSPVhSAmIG6QIItNRhzDlwAqM5TJEBOhEFKuOmnK1aFx4xN410IHfP5VXuupWLIBTPWkFJkHiSB+FqI9xO3H9xtxaqzP7XYZAUW4BixG7JnS147Zkxwg1XYOQgCZNzOvGR8asNuYdCFrStCUkcB6pIBgkRfhHCqrAgBJSJ1/1DnXfjk2t1R5nXRShze5b+mmEQlGGdQpR6ZOdRUZJUQFKPeSZOtZZS61+2cWHdntpLjZUhKSEAbyQiQb6SUgE8t7W1YpSqjppScKlym0YZcajTXlDiq1RqVp4Vwm1MUdPCupGGkt9h4vKVJPD/ALH4im7PesOIqrQ7lUD3jzojBE6RScTsxS2LjafVRHb+FKgsQ9upB4FUeMUqS2RuTbQcA3jwHz7qzqniozwovbD8hI5wT7PxoFGlXFUjCbC21WFENUM3wotqkzkaCmzRaTp3UCg0SlV6gyaHPq07xVviEwGuJLSSBpqpz86o31ad9Hs4grMm2UISLE9RMcOetZ5Eqs7egjc/+8fo68Ph1vXBWbSUBJk2Krg2sTqNeFeopaAbhQ0KgUi53DBmLSSB4mvLMY7lXMTGY9h31GL91eqbNdUGd6xK1yRN4KSgpt2CnWx2KTlb93/I7F4cKQckFIvI3ZtY9Y9h8e+jsBiXMqErSkRG8mYgiBKjHYIixHCqHaO1FJzBCVFWmeCUgwV5YSkgQnmAkKiOMcVt5bQgNKUiCMqioKlAeCt9YuCW4E6SnQEJC7dux60a5eI3QpQiFAkzrvAHsiJEWOthRjKDmUbbxIvewEDTiCJN9CdKqMQwl1qUmy+jUFAyeskgG8qBgjjB7RROIxSGEOLdVCAVEqWY1MhIBtrAjj2zZ73wPaibHspKFSspiSVAwRHM3gW17OGgmaTlRvKzA6rO9Y3B5R2359tYbEbaxK1pUVJ3FZ0oQFFO6XomWlFXUTobEEjLAAdgdp4ptxSklUKK3CjKrIVqU3MEYYFIlSjZUknMZJJLWJck6/BuXSMoUdQpMT3wB7TPfE2praYTII3iuTYC61E9lr6gWPfUAxbbyErQcyCtGoKFJMiJBgpNwYIm4tBBrmJxbeHaK1E5U5soCStalSo2SkFRMzoIESYAmlTse1BG0DmRMlAAmRuqjjFjrcCeYtMAw4aEo1CgodbrSOBJiD4A2Ate2NxO0sQSFkqKmypaR0SggKCHxIhkqX1AJUpRANjcZ3s7SxKFykmFHMpCm1ZSpTjYJsxIss6KAm5klShXbJ1Gv6QlQMpIFtIiQqJ7TExHleq5vFkAC1yVDWbzcHgNZNhYzyqdt5t0IW2oFBUDoUkGCQCFAFMhU3AsocCDQCXUNMBRywEkIBtnUScoAg3UrdsDfetAqFdlbCxS3lBQCgEGZJSCTBFoMG5gxaJ7RRWyk5E3kgycoNz2k9pgajQVkm9tuk5lhtQskJ9QdJ0MK31XI6SQZmJAIznNPsTbqiUJWUqBABcSpAykpbIBh1RVmKoHG3rXNNY63QtdlxtVA0IMKUBYApJ1VHA9VVu3hxFxDyWpWhJSAQkEC4EkqgzFyEmR9kmbCJse2slCs270jNrSACoKCZteQL6c7ULtFjTI2XIKswJ0sQqdVElINoPVggQcwk2VJ0jL4xxTj6oSoBUEA3MEDKsHtkGe0c6Adw+RSuZueY4gHtgA+NXm0zkJMpOYASkhJgpE6lJKVZjpKtZjjRYpcHQGb5h3k34XzcALQItVpKjkzNTg6G4LDlRyEG5jT7SRFuUKB8az01oMLi8pKkwCBfjNss3nUAT5is85qe8++ph8zNc6vDjltxW3+/f75sRNqjUacaYa2OITmlcweIKTB091I1BFMuDouMbonx/ClQa3jkRJ5/hSqTqTBsUqSOyuDSmvHepDSq8GEgtmikmhGTRCTUMxaCEmpwaGRU4NSZMa4q6e+r7ZbqOgyrSc+fMkixUhQulXZKQpKhPWUORGecN099WGCxJVM+qEJHchISPd5zT8BL5GWOy9i9OFuElMZ43FlJyqCjvJSRoo6kRatqwwVsJDZhagqFQDCjp4jgOccdPO9nkkiCddBH2r8jwHGt4nFdHhUOEwEgnUDWQkAkDUkCpb2O/p29G5Q4hgnOkAlSVOGYKz+2TIUWVA9Twtyt1adxQgmQ7OVAGpxWgLab3PDzm7FvdKXCrIoyoEQj1fpCREIXwHs4cIlNnoyMpFnNEH/wCq0y4SI/OtaYUzbbEweRlapsp3MUqAtL2upF92SFeoKN29s4PMLIkrQVrQkWk5SkgkHikqv/MO41mytoLcDiFhQWhYIVlUMyemKU6pTJGS8A2Kb6mn+k2MWhvI2CFOJdlScpICQbAFaTJJFwRHjWe9m21Gd6QKzQlBG/xzHXEC+4Z6unuinNNFKwMiR/gUP2rSDJ+jGPW8p7ahDZEgBWq4kkTfGaTi+1P+ZJ4pIJQg5hmACTAMhqDK2REF43jP2yJ1F72MtNmy2Ps1LGGTAhZLalgAJGbdEQlIAgCDCROXSlt3CdPhiAQXIcyTGqiQoStJEGIukwDpVP6K7SU6yptw5ygNELUtK1HPqFQtdwQYM3Bi8V30pxy0NIbQcucOkqSpKVQkkQMx0M37gLTUeTWlVFHigTm3DG+bNzOY4kE3whuZB1PW4gkqjTGYSgABSdW+S8LH/tOahx4dluKwiVTCEEAnRDRA+sxCTeLRx+MgRIws+qnrDRtgyJwZN5HAK9vJOa9jPSbjYuBSwynLGdRQpdgkFWUIHVAFgBoBoOc1Xba2eHGm1iS4hZyjUFJeQVjLIkw2DxsDrN4vRbFLIW2s5ggNZSspJEgBSSAsmAUk3jUi9Rbe2gW0oQghOZSipWZI3Q8lJAlxJk5ySRMZeZrPezTajNoUQEEuJnc9Yjq/RJMdMPsk+Pbvcw7a1rQ2kzdI/WngMOeqcRPqHgePO3GDHRiSIF8qv5Wtf/W36p5+FE4dS5KgojqwSpRjQSB9JUk9Xl+WpnpZrMThejaCAqSgtAKJPqLABUeM2HbaazuMxK8wRAy7psCq2YJFujVcDONffVth8QXcOlZBCiBOtiCkaSPC3HS1U+KcKnCEiUg8UklSr5pltQIlMQCOrPYMldjyqLjuBJQrdMkQE5rKTIS2Tfe5q5d/NVVtHDZAq4IyCLzxAImToUnj63DQWCFZQZInKeQ0bb/o+0PPzC2ktRUrMZmY7ibDrH556m0jm9V7AWAWiVpWDcCFg3TczI9YQdNapdoM5HVpmYVrpM3Hvo/CK3j3fD41W4tZK1Ekk8zc6DjQjOHkjJrlcpGqKOGowKeabTGjjgJAvHlz7TSrvRzzMchNKmkdMGqI160qI2ohIdUEJKUyIBJJFhxIE8b1AaRjLkmaVRKDQbVEoNSzOQS2anJoVBokaVJjIicNx30Ts5V1+HvIoR+iMIYWvuT7zQ+BtfCS4XElK0gA6gTeLqIOqFDieXhXoHSZcELgDKqTOUds/WJEXgyoTxnQ+b6LSY0UngPtf1A16Kt3/wBIACZGYWknVIMBIzAcPmabXB3418CB+nTmUCQb/aSeDn96q+ns5jNzFqR0CrpEhz1WzwUf3ahaEnwH8pES3SCskrAvqpUWD3N8TofPjJCocZiTCt/g5MrjT6VxOLHKZ7Zk6ma3NEX2xD9Y7pFjACUgRibwOiQJ6o49WIGlWO31kFOXMd12MueJERJQkxx1I4wDfLS7Be+tduFbs2KTYYkC+V5Z5DhodbgG+lqxLZUEkhL2uQerJy9ImbwOXCdAQVvQ2QKmFR00jMQZeBG87pBGkkeHMWhRiXDAIdjd9V6bFm8lQMbxnhAJNk7o75TKup637rSXv7ns+YIImHQklO6gWTolo8cKREYc2148v5TTUb5Bs0Xok4qVZs90tHfDgNiPtrJnnp21P6SLOdsAqgoeG7n4qkSUuJg6xMmTbtrPQ9OVSoAB6JrqpCdFpnRlvS54jll4y+mC5W1PBvEHSfVXcfUOaju19aYpNb0hr1OP4k2An9aZ68x0jnHp9IiLxpFiKD6ZU3K5lPF0xfCk3GIjn7eSqQXCzrdyNFfvn5/9oO3jzuLqI6WwcpInqeqrngj/AAX9P5QMlqKRLZpth4gqmTBgSIUB1kxbMoeHCPABbaUZSQpQMK6pUP2wUOq4nlzPGI1EfoqIcXb9mPViwdjiw3Ma6nw1V3bhJUi19+0E/tRezS9beeqtDlPZlICLi5mXbcAp3kOAcP2RoOXYBGwtUAZXdeIdIsSOKCB1R5p/lmLEosqE24bk6pM2ODVzPPxnfe00IjKNV/sx9t0/wsf9nWZVV7Ca3LnBf/LKBEEZrQRxGkoBuLzEQZk9Y5vHR0iiYgOK1QDMF3iWewesdPK72U6kYRyB6yjATrmynRKUzryntVqaDGrTndjKJccM5kA/t9d9J4UQW4S4IH305VAEA5TELyn9WyNA4jn8zcDGYmc0KzStZG9n1dP98uxg3tPbwIdxP84vI66R+4H8UPk6G4qsxmJmAVZt4+vn/ar/AL9zzgd5rV8GE/lYLhjCyOUj/TVfieufD3Cjm/1p7p8wmgMSd8/PCpXJyx5GCuGu00mqLOGmmumlQAds+ACpWhMC8XSAT/qFKq59/dCY0UozzzBA/wBopVa4OiPAntfAe0CuCnvJ3h2pHuj31Ek1C4M58slQanSaHRUyaTM2EtmiW1UE2aISeNSzKSE9UmEO93o90VG5XcEd7zH40vAeCZ7DyCbEzocpNieYn2+Vb5cKw26lUhV7lUyQJASgnWTofxrGM4YqOUdYqgJ1mRNhW6weCc6DIpsElaLECITlJKo1BgjnbjSbex3YmnBAWFYccsm0iLlwRPTzxTYZ0f5tL0bj9kuhJIXmkKIhbl8yXiL9OAbujiDqat2MGs6oRMRYkWudMscTRIwayACEWiSN3Sw01tzocn6GiootilScQvOFR0S7KK9DiEmd5xVim4gDTjEAr0vbU6psIT1kvjKJN8ka9Mg8xx14cbkYRy5kHdUIBFyrLe/9PH8qO+jqJB5Aj1eJBEXtpwpb3YNoymB9HlLWpS1JSiSVWMklbi4CulUAYc5G504CXF+jhQR0awpJgDdSTYs2zFYBJDZ+Gs6r6GZmL6yMszz60T8Kf9FMzBnnuT39anqkGxkvRttxp5edJBDQ6yUgfrEBXVcJPDWB33h3pIhbjrWQXKXhupSoaEDrG0GDbXQxWpdwayQQDZKk3KdVFszYz6h8zT2sAsGVcosUybzefwije7C1wZbCbFUpSukWEhK5O62PXUoDSNFRPZoODMdsQpILbgUmQBuNzYsC5yi5Dazp63gdcnBQZAM85TM85ixqNzDEmSFE8yQT2XjyouQWjK+jiFtvKzpylLfEJ/eCerr4k++ubWaUtxvKmbOCAEwN4RJUFAaRNtfCtGrBrkHeskjukoMj/L7aHbwKwqSDy8JJ8OFuypabdjTRQs7IzFXSKCEyRYNz6wi7evVMQfiI9s9aVDKQsGSCA2OKjEZNRmHP31q04RQJIkE8QLzpM86hODWOPDXLfzmj4g2M9spyMI5IBJMCeBAbgbpHEaa2IJ1qpS05KoKgM7m9w1fHBUgX5cfA6x/AuFKwCJUpJvImMszb+U+dCq2a5ky5k6z1SefAmD1jeKcbTsG0Z7aGEWgSHM0ScoKswEo/n4BOk/CsnthaiRM9ZRuTN3FqFi6qJHYO816HiMA4dVpIgCCgwIJJ9biSfwisT6VsKQtKVKBME2EQCfyNapvyYZaUWU6FfWo7iKrHlbxo71gToAr2QfdQGQk2v3UonNE5NKiEYJw2DayeQQSfICpE7KfOjDx//Ev/AI1ZVMDpVYr2DiQAfo70Hk2onxAEjxoN7DLR10KT/Ukp94oBprwAPm9KuYjWlVHQuCwxjBJQeGT/AHKH4UMW1cvKtCvDbqRxEj/d/up+EwW+medYxnsKcfiM82g8jTwoc63aMBHz+VEt7Pn5FU2iHjZ58HBzFTtuCvRGtlDl+FGN7KHL586VonsnlzjkA8ff3U1hyIPHX2j2V61+ixGnz51w7HaUIUgKHIjMPbRaGsOxlvRnFoS4lQUpOcESkAwbQDN73+dN7hcV/eOeVB4HYzLKs6GUJVzSgJMd4vV20RHUpWXjxuKoanFfzueQqdvEi8rc8BTmiOUedEpT2H20jWiEYpP23fKl9NT9p7yooK7PfXb8CAOWUk+eYe6iw0sHTjU/aerqcYnm9RoUPma75+2kGlgn0xHN6nKxyP7/AMfwovKB8/nSWhR6p04EE/7xVIKZXLxqT+/8/iaH+mJ0h4+I/wCVXSkdp9vxqMgcPxpCplKrGJ+w95//ANVAcWP3bvn+dXqo+f8AuhltqN0qIHIBP4ikPSym6a/6tyP6jPw9tRuOn905/mq/6LneoygcqVDozhc/unfb8a5nJH6lfiav3AImPZQjjINwSO4x7KfAUUTqT+5X5/jWA2tsrFLWolETqZkxyExAr1h1s9nsoDFNTw9tNOiJQs8mfwTgBSUKzREQeJE8OQ9tXGGxmLAi8ct0Vuvos/Jod3Ad/kaakiY49PBlk41/NmOYWiIBGkcBNcTjXRcLOkaDl3VoTgx8ioF4IfMCnqRel+pXjbjoESfZ8KFV6SOpkSfZ8KsXMAKp9qbPKd4AkRwvp3UWhNSMnt/EFx9azqqPYlI/ClQ+NBKyQFQTxB7qVaoDaEoCStSglIKRzO8k6Aajdi3lFWuy8OhYC0EkcCQRHgQKKwGxW0gHeJhJ1jh/LHM0S7ig1upSJ7NB39tcdqKtnXh6fJnnoxq2FYfC8yPZRIbHAz3aedUo2s5zHlVrszaIcMGQvznu+FKOaMnR1dR+E9Rghrkk15rwFpaohDJ+bU5KPnSi2mxz9taHmkBw5ikhrxohTYPEmnJZ76BkZa7KnYRbifnvp/Qdpp7VrC/hpSY0hiYGnz7amS5HOkpN9YrjSYMyPHh7aLKolQkk3mpw2RzjuqNhZJtEc/k0ReNRQFDUgcifA11auQP+WmBWWpW3CdI8RTFTGrzcZ8q6EK7aIcQY1HDQdxrrSjf540h1uDISeIPn+dcUItfz/Op1KM9tROpJM8vnnTFRElBnj5/nTVqjgff+NSXpkTqb91Kx0B4rDlwWW4ntQqPjUbOEUkRmUrtUqT5xRnR8s3s+FIoPM/PhSsdAriLCRB+eyh8pqbFY5CIS4ognsJnyFQ4XFtLG4oGO8HyN6CWRO9sUJisC25GdDbkaZ0JXHdmFWamx2Vzox9mPCqEytU3wEAcgAI7qj6MmjnEd/lUYbPKkIrnWDy94qBbP8o9lWjjfZQqmfk0AAFrsFRrw3aKNLPjTt0eqPnvp2BjPSPCCUTHrcv5aVWvpKkfVx/Np/hpVa4B8l2glLYUBoifJM1JjPRlCW8MqX1F9TOZ0ZCyOmVCgDGYKE2zWM+FeGt7YfBH1zpAixWoi3CJ0r2HZ/pajoEBjDpQlS2XFkOLUFllQWAEmzZKk7xEz21jmgo/Mez+EObtYubV8cfXx7X7+pY4n0NLYfU50iUoeaQ0Tl+sQ46Gyo21AIPC50qbHeiH0d54pcWptrDuvNrESVs5ZbctGpMxFvGqn/wCJFTiNwfXutuneO4W3OlCRa4Ok2pbR9Oltt41Skjo8Qle4VdRS0ZJQYvNrW04XrFdtul98/wBHrzXWRi3NqvPFVUb9ePi/Xf1Ro23AQDOompUkV4z6B4Z3H4voHMa60Mi1CHN5ZTENthSwnMZ4nQGtk1/ZziFrfSjFYyWn8OgJcIQejdylxd3MqsoKoykglNq7O0/U+Ocl4NqUk6Xqdpg153ivQh5LjDbeOxJ6XGPsKlRGVtjMVrEKucqFGKp9obCxKNrI2enHPhDpQW3lKXdC0ZwrLmHaNRpR2vcNZ7IGudPDQGk+ZrzbCf2c44lSXNovpUlJXCAtwkdMtpBTDokKSlLgPJfZQ2D9A8Y82h5raLqmlhhSVnpBuurUh05ekt0QAJHHNwp9r3DVuei4rYYdMqUrsEm0+ynYHYbbUgEyTN7+VrV5F6U7CxeDwbGKGPfdS9k6vSBAC0lQh0LKSREEGDOkxWX+m46AoPYgg6Q6ozYGwCp0PvpdtLyXHVL5U2fS7bKRoqPKpEJ7fdXzGcdjgM3TYgCJnpVjUgD1uZpzmPx4JSXsSSLWcWq8TEgkTFGhepenJ/i/ofTfRjn7q60kDQ+6vmA4/HW+txJnktw8+3sNDnbmJ/iH/vV/Gn2/chuUeUfVbzxjUHw/Ohjhysg5wI5aajhNfLv6dxX8S/8Aer+NL9PYr+Jf+9X8aTxX5Esp9OJwYQrNnv3iOdE9LzIr5ZO3cT/EP/er+NL9O4r+Jf8AvV/GhYa8g8ln1Qhc68KY4E9vhP4V8t/p7FfxL/3q/jXP07iv4l/71fxp9oWs+oVEdvtqMrAOhNfMX6dxP8Q/96v40v05if4h771fxo7XuGs+nnG0qt0c94FMaCQYyBJ4GBfxr5lG3cV/Ev8A3q/jXDtzE/xD33q/jS7Ite59NuMnhNDLVz9tfNx27iv4l/71fxpv6axP8Q994r401ifqDmj6NW6Pm9QlX2Qfwr54/TWI/iHvvFfGufpnEfv3vvFfGn2w1H0RBPD21AtCuXlXz9+mcR+/e+8V8aX6ZxH7977xXxo7Qake8lvv91RKaTXhR2u/+/d+8V8a5+ln/wB8794r40u17hqPWvSb9nH83+2lXkS9oOnV1w961H8aVWo0LUDVY7K2w4wd0yk6pOn5GuUqpxUlTKx5Z45KUHTLo+mFv1V/6re6qTam1XHzKzYaJFgPz7a5SqI4YRdpHRn/ABDqc8dOSVr/AMX8E3o/t53COKW1kOdBQtDiEuNrQrVKkKEEWFXWI/tGxy82ZaCC4y5HRgBJw5CmkoAslII04350qVaHGOV/aTjoMLQklT6gpKAFJViP1ikKBlJuYI0mgnvTbFLxGHxK1JU9hkBCHFJzKUEzHSEmVneNzzrtKgAnCf2h4xDaWldC62lpLOV5pLoKEKK0BQVYwTaeQqJr09xiGuiQtKUBvENhKUBICcUoLcCY0ggZfs8KVKgCDavpjicRhxhllsNgpKsjaW1OFCcqC6pIlZAAHgKqmtpOJCQFkBOgtbX/AJGlSpNJ8lQnKDuLr9BL2k4QUlRIOogcDPLnTl7VdIgrMdw5Ra1qVKlpj6F9/L/k/qxDaruuczc6DjJPDjJoImlSppJcEyyTn8zb/VnKVKlTIFSpUqAFSpUqAFSpUqAFSpUqAFSpUqAFSpUqAFSpUqAFSpUqAFSpUqAP/9k=" alt=""><font size="3"><font color="#666666"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></font><br></div> text/html 2013-03-27T21:11:45+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات مخاطب خاص آســــمانیم! http://lljanatll.mihanblog.com/post/244 <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">مخاطب خاص آســــمانیم! </span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;"><br></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">تــــو زیــباتــریــن آرزویِ مــــنـــی ... .</span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;"><br></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;"> یا ابا صالح ! .</span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;"><br></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;"> نگاهت کافیست تا در هوای آمدنت بمیرم!!! . </span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;"><br></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">اللهم عجل لولیک الفرج........</span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;"><br></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">یا رب الزهرا(س) به حق الزهرا (س) اشف صدر الزهرا(س) . </span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;"><br></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">به ظهورالحجه(ع)</span></p> text/html 2013-03-22T22:29:02+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات دست خط خودم هدیه روز تولد بابا ... http://lljanatll.mihanblog.com/post/237 <div align="center"><img src="http://lljanatll.persiangig.com/image/IMG_0130.JPG" alt="" align="bottom" border="0" height="347" hspace="0" vspace="0" width="465"><br><br><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>تقدیم&nbsp; به بهترین باب<font size="2">ای دنیا&nbsp; <br><br><font size="2">بابای خوبم&nbsp; تولدت مبارک </font><br></font></b></font></font></div> text/html 2013-03-21T18:53:52+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات این سفــره با "سلام تـو " تکمـیل می شــود http://lljanatll.mihanblog.com/post/248 <div align="center" style="direction: ltr;"><br><b style="font-size: large;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-weight: normal; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-weight: normal;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="font-weight: normal;"><font size="5">بــــر هـــــفت ســــین قــــــلبــــم نــــوشته انــــــد</font></span></font></b></span></font></b></font></span></font></b></div><div align="center" style="direction: ltr;"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="5"><br></font></font></b></span></font></b></font></span></font></b></font></div><div align="center" style="direction: ltr;"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="5"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><br></span></font></font></b></span></font></b></font></span></font></b></font></div><div align="center" style="direction: ltr;"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="5"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">ایــن سفـــره با ســـــلام تـو &nbsp;تکمــــیل می شــــود<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></font></font></b></span></font></b></font></span></font></b></font></div><div align="center" style="direction: ltr;"><font size="4"><b><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;"><font size="4"><b><font><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;"><font size="5"><b><font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></font><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></font></b></font></span></font></b></font></span></b></font><div align="center"><font size="6"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><br></span></b></font></font></div><div align="center"><font size="6"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">&nbsp;الغــــــوث و الامــــــان یـــا صـــــاحب الـــــزمـــــان</span></b></font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><br><br><br></span></font></b></span></font></b></font></div><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><br></span></font></b></font></span></font></b></font><br></div><div align="center" style="direction: ltr;"><br></div><div align="center" style="direction: ltr;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://islamicpics.ir/wp-content/gallery/kartpostal2/thumbs/thumbs_imam-zaman-3-k.jpg" alt=""><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><br></span></font></b></font></span></font></b></font><br><br><br><br><br><br><font size="6"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"></span></font></b></span></font></b><br></font><br></div> text/html 2013-03-21T10:06:22+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات سال 1392... http://lljanatll.mihanblog.com/post/249 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mortezafirouzi.persiangig.com/image/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.jpg" alt=""></div> text/html 2012-12-06T08:17:23+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات لباس خادمیم را کفن کنید http://lljanatll.mihanblog.com/post/267 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://lljanatll.persiangig.com/image/new_folder2/Photo-0030.jpg" alt=""></div> text/html 2012-12-06T07:59:42+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات چادرم http://lljanatll.mihanblog.com/post/266 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media2.afsaran.ir/siafqkI_535.jpg" alt=""></div> text/html 2012-12-05T08:50:21+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف مبارک http://lljanatll.mihanblog.com/post/98 <div style="text-align: center;"><br><br><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><font style="color: rgb(51, 204, 0); font-weight: bold;" size="6">اللهم عجل لولیک الفرج</font><br><br><br><br><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKA-miUF1MybiA7af7tVWqBSEJUW6eahMauIScm-z5YYxumI8BPw" alt=""></div><br><br><br> text/html 2012-12-04T20:06:33+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات به بهانه بوی سیب در خانه http://lljanatll.mihanblog.com/post/250 <div align="center"><br><br><br><a href="http://lljanatll.persiangig.com/image/new_folder3/2.jpg" target="_blank" title=""><font size="3">مهمان&nbsp; عزیز&nbsp; دیشب خونه ما&nbsp; بعد&nbsp; دعای&nbsp; کمیل&nbsp;</font></a></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media2.afsaran.ir/si50EDx_259.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>حرم عشق کربلاست و چگونه در بند خاک بماند انکه پرواز آموخته است و راه کربلا میشناسد</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;و چگونه از جان نگذرد&nbsp; آن کسی که</b></font><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;میداند&nbsp; جان بهای&nbsp; دیدار است &nbsp;</b></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b><br><br><b>سید شهیدان اهل قلم&nbsp;&nbsp; شهید&nbsp; سید مرتضی آوینی&nbsp;</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b><br><b>مدتی بود حوصله نداشتم وبلاگم بروز کنم&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;علیرغم&nbsp; تمام اتفاقاتی که هر کدام &nbsp;مدت ها ذهنم رو در گیر میکرد&nbsp;</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>ولی فرصت نداشتم بنویسم ...</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp; تا بهانه ای&nbsp; با بوی&nbsp; سیب&nbsp; دوباره&nbsp; فرصت این کار داد&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b><br></font><font size="4">دیشب مهمان عزیزی داشتیم</font><font size="3">&nbsp;<a href="http://lljanatll.persiangig.com/image/new_folder3/3.jpg" target="_blank" title=""> پرچم گنبد&nbsp; <font color="#ff6666">سید الشهدا</font></a></font><font size="4">&nbsp;جد&nbsp; غریبم&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp;</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2012-12-04T12:15:11+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات خانواده متلاشی می شود(3) http://lljanatll.mihanblog.com/post/93 <br><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 259px; height: 200px;" src="http://img.tebyan.net/big/1391/04/196115232861241124067719628171316472252.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><br><br><br><br><br><p style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">القائات شبكه‌های ماهواره به مخاطبان خود تا حدی زیاد و تأثیرگذار است كه به هیچ عنوان نمی‌توان ادعا كرد بزرگسالان از آسیب‌های آن مصون هستند و تنها باید نوجوانان و جوانان را در این خصوص واكسینه كرد.</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">وی می افزاید: البته خطر برنامه‌های شبكه‌های ماهواره‌ای برای كودكان و نوجوانان به مراتب بیشتر است، چرا كه آنان با تفكرات احساساتی و دور از تعقل، به تماشای برنامه‌ها می‌پردازند، لذا <strong><strong><strong><strong>تصاویر ارائه شده توسط این شبكه‌ها در ذهن كودكان نقش بسته و برای آنها الگو می‌شود و این گونه است كه صاحبان برنامه‌های ماهواره‌ای به هدف خودشان كه همان تأثیر گذاشتن در دیدگاه و تفكر كودكان است دست می‌یابند</strong></strong>.</strong></strong></font></p><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br> text/html 2012-12-03T16:14:33+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات خانواده متلاشی می شود(2) http://lljanatll.mihanblog.com/post/92 <div style="text-align: center;"><img style="width: 279px; height: 217px;" src="http://img.tebyan.net/big/1391/04/196115232861241124067719628171316472252.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><strong>كارشناسان ، درخصوص تأثیر ماهواره و اینترنت روی خانواده‌هایی كه به این ابزار دسترسی دارند،‌هشدار می‌دهند ‌استفاده از اینترنت و ماهواره باعث بروز آسیب‌های جدی در خانواده‌ها می‌شود.</strong></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">آنها می گویند اما به طور كلی، رواج بی‌بند و باری در خانواده‌ها از جمله عوارض استفاده نادرست از ماهواره است. مدگرایی و اعتقاد پیدا كردن به خرافه‌پرستی، رسومات و رفتارهای غیر‌اصولی و مشكل‌ساز، از دیگر مضرات استفاده از شبكه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی است.</font></p><font style="font-weight: bold;" size="3"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font><br></div> text/html 2012-12-03T14:00:29+01:00 lljanatll.mihanblog.com جنت سادات شما جزو افراد صبح هستید یا شب؟؟ ... http://lljanatll.mihanblog.com/post/161 <div><div align="center"><img title="شما جزو افراد صبح هستید یا شب؟؟" src="http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/138192.jpg" alt="شما جزو افراد صبح هستید یا شب؟؟" height="200" width="300"><br></div><br></div> <div> <div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سافتستان: متخصصان اعصاب و روان در این دانشگاه ۲ گروه از افراد را با هم مقایسه کرده اند، یک گروه افراد صبح که صبح ها زود از خواب بیدار می شوند و بیشترین بازدهی را در صبح ها دارند و گروه دیگر افراد عصر که شب ها بیشتر احساس سرزندگی می کنند.</font></b></div> </div> <div><span style="font-family:tahoma;font-size:small;"><br></span></div>